Školení

Školení

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října roku 2016 vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s přijatou právní úpravou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost.

Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.
Kromě vzdělávacího programu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj i další školení vztahující se k aktuálním tématům souvisejícím se ZZVZ.

Školení je určeno pro zadavatele i dodavatele. Během školení není zajištěno občerstvení. Všechna naše školení jsou zdarma. Zároveň žádáme o dodržování časů začátků školení. Děkujeme.

Výběr aktuálně naplánovaných školení:

červen 2024

04.06.2024 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
20.06.2024 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
24.06.2024 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele

září 2024

23.09.2024 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele

Adresy konání školení:

  • AVI – Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1

Jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete posílat na e-mailové adresy:

Školení NEN – skoleninen@mmr.gov.cz

Školení ZZVZ – skolenizzvz@mmr.gov.cz

Školení VVZ – skolenivvz@mmr.gov.cz

Prezentace k dispozici zde:

Prezentace-vzdělávací-program A1
Prezentace – vzdělávací program A2
170111-vzdelavaci-program-A3  Heslo: mmr
Vzdelavaci-program_A3-zmeny-v-oblasti-elektronizace-VZ_10-102018
Prezentace-vzdelavaci-program-A4
Prezentace-vzdelavaci-program-A4-A5
Prezentace – vzdelavaci-program A5
Prezentace – vzdělávací program A6
Prezentace – vzdělávací program A7
Prezentace – vzdělávací program A8
Prezentace – vzdělávací program A9
180118-vzdelavaci-program-B1_1
Prezentace – vzdělávací program B3
Veřejné zakázky malého rozsahu B5
Prezentace-180612_GDPR-seminar-elektronizace
181002_elektronizace zadávacích řízení
Prezentace – vzdělávací program C – Uplatňování enviromentálních požadavků ve veřejných zakázkách – část 1, část 2, část 3, část 3 příloha
Kontrola veřejných zakázek (D)
Principy 3E v rámci veřejného nakupování 1
Principy 3E v rámci veřejného nakupování 2

 

Prezentace k online školení (MS Teams):

Školení VVZ – eFormsOdkaz na video z on-line školení zde

Veřejné zakázky malého rozsahu B5
Veřejné zakázky malého rozsahu – nová metodika
Zadávání v nouzovém stavu
Zjednodušený režim zjednodušeně
Obsah zadávací dokumentace Zjednodušené podlimitní řízení
VZMR – uveřejňovací povinnosti
Elektronické katalogy a možnosti jejich využití
Kvalita v zadávacím řízení
Kvalita ve veřejných zakázkách  (akt. 30.11.2021)
Vyřizování námitek
DNS (Dynamický nákupní systém)
Aktuality z legislativy
Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy
Kvalifikace v rozhodovací praxi
Střet zájmů – pojetí ZZVZ a Soudního dvora EU
Referenční zakázky z pohledu ÚOHS
Nové zásady společensky odpovědného zadávání 
Příklady odpovědného zadávání veřejných zakázek
Kontrola veřejných zakázek (D)
Nová metodika pro zadávání VZMR
Zjednodušené podlimitní řízení (A4)
Změny smlouvy
Uveřejňovací povinnosti prakticky
Technická kvalifikace
Technická kvalifikace prakticky
Příprava zadávacího řízení (B1)
Možnosti spolupráce zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
Důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU)
Obecné výjimky
Zjišťování skutečného majitele
Problematika růstu cen ve VZ
Předpokládaná hodnota
Zohlednění inovací ve veřejných zakázkách
§ 37a ZZVZ a nákup potravin
Interní pravidla zadavatelů
Základní způsobilost a její prokazování
Zásady zadávání veřejných zakázek
Dokumenty v zadávacím řízení
Změny nabídek v rozhodovací praxi ÚOHS
Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku
Střet zájmů
Objasňování nebo doplňování dokladů
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel
Vymezení pojmu zadavatel a pojmu veřejná zakázka
Zadávání koncesí
Novela ZZVZ online
Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek – přehled právní úpravy k úřednické zkoušce č. 37
Dynamický nákupní systém novela
Metodika na interní směrnice zadavatelů
Jistota
Výhrady ve VZ
Mimořádně nízká nabídková cena
Elektronické katalogy
Environmentálně odpovědné zadávání VZ
Štítky – výhody a úskalí použití v zadávacím řízení
Aktivace § 46 v zadávacím řízení
Vyloučení v zadávacím řízení
Výjimky
Námitky
Veřejné zakázky pro dodavatele (E)
Osobní údaje v zadávací dokumentaci
Účast zahraničních dodavatelů
Zjednodušený režim, příloha ke školení: Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129 s popisy CPV kódů
Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

 

Prezentace ke školením na vybraná rozhodnutí ÚOHS:

Vybraná rozhodnutí ÚOHS únor 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS únor – březen 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS duben 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS květen 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS červen – červenec 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS srpen – září 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS říjen 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS listopad – prosinec 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS prosinec 2021
Vybraná rozhodnutí ÚOHS leden 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS únor 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS březen 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS duben 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS květen 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS červen 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS červenec 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS srpen 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS září 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS říjen 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS listopad 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS prosinec 2022
Vybraná rozhodnutí ÚOHS leden 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS únor 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS březen 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS duben 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS květen 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS červen 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS červenec 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS srpen 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS září 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS říjen 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS listopad 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS prosinec 2023
Vybraná rozhodnutí ÚOHS leden 2024
Vybraná rozhodnutí ÚOHS únor 2024

 

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami (červen 2021):

Vyřizování námitek
Základní způsobilost a její prokazování
Elektronické katalogy a možnost jejich využití
Pravidla pro oblast zadávání dle interních směrnic zadavatelů
Funkční souvislosti v rozhodnutí ÚOHS
Povinné úkony v ZPŘ
Použití JŘSU
Zadavatel a poddodavatel v zadávacím řízení
Modely centralizovaného zadávání
Novela zákona o potravinách versus ZZVZ (nový § 37a)
Ekoznačka, Ekoznačka (PDF)
Vzorky

 

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami (prosinec 2021):

Předpokládaná hodnota – sčítání hodnot VZ
Mimořádně nízká nabídková cena jako ochrana zadavatele
Jak správně vyžadovat reference
Povinné úkony v ZPŘ

 

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami (červen 2022):

Využití poddodavatele v zadávacím řízení
Ukončení a zrušení zadávacího řízení
E-katalogy ve zvláštních postupech
Výhrady v zadávací dokumentaci
Problematika zrušení zadávacího řízení z pohledu ÚOHS
Prokazování základní způsobilosti
Veřejné zakázky zadávané na části
Objasňování nebo doplňování dokladů
Osobní údaje v zadávací dokumentaci
Zadávací lhůta a jistota
Povinně pořizované plnění
Jak na VZMR s vyšší předpokládanou hodnotou

 

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami (prosinec 2022):

Aplikace zásady zákazu diskriminace (§ 6 a 36 ZZVZ)
Změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ
Možnosti spolupráce zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
Inflace a změny smluv
Účast dodavatelů na přípravě zadávacího řízení
Prokazování základní způsobilosti
Dopady mezinárodních sankcí do procesu zadávání veřejných zakázek
Role poddodavatele v zadávacím řízení
Nové formuláře
Doklady ke kvalifikaci podle § 104 písm. a) ZVZZ
Povinné součásti zadávací dokumentace

 

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami (červen 2023):

Aktivace § 46 v zadávacím řízení
Představení NEN z pohledu zadavatele
Nová úprava DNS
Prokazování základní způsobilosti
Environmentálně odpovědné zadávání VZ
Dopad novely na kvalifikaci a další podmínky účasti v zadávacím řízení
Dokumenty v zadávacím řízení dle nové právní úpravy
Uveřejňování prakticky
Rámcové dohody vs. Veřejné zakázky s rámcovým prvkem
Soutěž o návrh
Referenční zakázky

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how to increase sex stamina pills does male enhancement make you last longer meet bob male enhancement nutrex vitrix sexual performance dietary supplement rising phoenix male enhancement help for male libido does xanax help premature ejaculation best ayurvedic drug for erectile dysfunction male enhancement pills on ebay does eating weedseed helps erectile dysfunction holelistic remedies to cure erectile dysfunction does viagra help to last longer in bed pills for ed over the counter virectin male enhancer review high blood pressure and erectile dysfunction cure list of herbal male enhancement pills reviews best sexual enhancement pills oysters for male enhancement supplements for men sex drive paravex male enhancement pills oxy lean elite diet pills meals for lunch to lose weight prescribed fat burning pills free diet pills samples diet pills for obese child how are fat burner pills marketed to teens yellow jackets diet pills ephedra slim sweet gummies review obesity weight loss pills why cant i lose weight pcos did georgia lose weight in season 2 fat blasting diet pills plenty diet pill review top ten over the counter diet pills how do i lose weight after menopause how does green tea pills burn fat 7 diet pills chinese best time of day to take acv keto gummies d norpseudoephedrine diet pills do doctors prescribe diet pills