18 Čvc

Profil zadavatele

V § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Podrobnější požadavky na profil zadavatele jsou stanoveny v § 214 zákona a v prováděcích předpisech.

Dne 31. 5. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která vstoupila v účinnost dne 1. 10. 2016 společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatelé jsou v souladu s § 18 odst. 5 této vyhlášky povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

V Informačním systému o veřejných zakázkách v sekci „Profily zadavatelů“  je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat podle nové právní úpravy.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:

Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz

Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oneuis@mmr.cz

Přehled certifikovaných profilů zadavatele – podrobný přehled certifikovaných elektronických nástrojů je k dispozici zde

Adresa Funkčnost Prostředí
Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/ Ano Ano
E-ZAK https://www.ezak.cz/ Ano Ano
X-EN https://www.vhodne-uverejneni.cz/x-en-certifikovany-elektronicky-nastroj Ano Ano
Tender arena https://www.tendersystems.cz/tenderarena.html Ano Ano
Profily zadavatelů https://profily.proebiz.com/ Ano Ano
zadavatel.cz https://www.zadavatel.eu/, https://www.e-zakazky.cz/ Ano Ano
CENT https://www.profilzadavatele-vz.cz/ Ano Ano
KDV https://www.kdv.cz/ Ano Ano
FirstBuySale http://www.firstbuysale.info/ Ano Ano
x:tendr-profil zadavatele https://www.rts.cz/profil-zadavatele.aspx Ano Ano
Eveza https://www.eveza.cz/ Ano Ano
EZVR https://vz.svs.cz/index.php?page=vz&flt=0 Ano Ne
Athena https://www.nasprofil.cz/ Ano Ne
eZakazky Ano Ne
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
mr big male enhancement male enhancement pills androzene medicine enlargement pennis extenze false positive drug test black mamba sex pill what is a natural viagra alternative prime male testosterone booster review uprise male enhancement pills how do sex pills work male enhancement pills that work size matters lester holt and male enhancement pills otc male enhancement cvs CBD gummies science for sex bioscience male enhancement gummy review best penis enlargement program male sex pills enhancement benefits apple cider vinegar pills weight loss if you scratch yourself do you lose weight bicycle or treadmill to lose weight pros and cons wegovy diet pills breastfeeding category lean valley acv gummies what diet pill did gilda take as a child advanced blend keto pills diet pills side effects dangers how to lose weight fast diet pills are there any legit diet pills best cycling program to lose weight buy weight loss gummies what is the best protein powder to lose weight review apple cider vinegar gummies ultra slim diet pills topix humankind care cbd products best cbd products for rheumatoid arthritic pain cbd mouth spray for anxiety cbd with no thc for anxiety or depression testing for cbd products cannabis gummies recipe with vegetable glycerin proper cbd gummies for sale does cbd negatively affect sleep