24 Říj

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 2006-2010

ARCHIV

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 byl přijat na základě usnesení vlády ČR z 10.května 2006 č. 500. Vláda zároveň uložila příslušným ministrům a předsedům ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.

Národní plán byl strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Vláda ČR reagovala schválením Národního plánu na trvalý tlak Evropské komise směrem k členským státům na zavádění elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování. Ke zpracování národních plánů Evropská komise přímo vyzvala členské státy ve svém Akčním plánu.

Cílem zavádění této politiky bylo

  • zvýšení hospodářské soutěže,
  • přijímat výhodnější nabídky a generovat z toho plynoucí úspory na straně veřejných rozpočtů
  • získat reálná data o trhu veřejných zakázek a na základě těchto následně tvořit příslušnou legislativu

Národní plán byl rovněž důležitým nástrojem k podpoře implementace strukturálních fondů EU.

Realizace Národního plánu byla uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zprávy o plnění Národního plánu zavedení elektronizace zadávání veřejných zakázek

V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 se v bodě II.2b) ministerstvu pro místní rozvoj uložilo předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku zprávu o plnění Národního plánu za předchozí kalendářní rok.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení Zprávy vládě vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění
Národního plánu
Přílohy Zprávy o plnění
Národního plánu
Usnesení Vlády
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2010
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2010
Příloha č. 1 – Strategie
elektronizace
Usnesení vlády č. 326 ke
zprávě o NP za rok 2010
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2009
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2009
Usnesení vlády č. 309 ke Zprávě
o plnění NP za rok 2009
Přílohy
k usnesení vlády č. 309/2009
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2008
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2008
Přílohy Zprávy o plnění
NP za rok 2008
Usnesení vlády č. 574 ke Zprávě
o plnění NP za rok 2008
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2007
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2007
Přílohy ke zprávě o plnění
NP za rok 2007
Usnesení vlády č. 412 ke zprávě
o plnění NP za rok 2007
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2006
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2006
Přílohy Zprávy o plnění
NP za rok 2006
Usnesení vlády č. 357 ke zprávě
o plnění NP za rok 2006

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
alpha primal xl male enhancement pills male enhancement pill that helps you get an erection reevive male enhancement erectile dysfunction what helped with your erectile dysfunction forums sexual wellness supplements online chainsaw male enhancement sleep the commercial for male enhancement xylophone rx male enhancement erectile dysfunction natural cures reviews penis enlargment pills review red enhancers male pill alpha rlx male enhancement review king wolf male enhancement cbd gummies ed treatment best supplements to enlarge penis smx male enhancement formula how long before wegovy starts working where can i get adipex diet pills over the counter diet pills that work in south africa miracle root gummies for weight loss ozempic ingredients vs wegovy green tea pills fat burner side effects tim noakes diet pills goli apple cider vinegar gummies during pregnancy black seed oil pills weight loss tierii keto diet pills can kids have cbd gummies cbd with thc and mixing with sleep aid best thc gummies for relaxation how much thc in gummy cbd production in wi sunny day citrus cbd gummies thc gummies sc cbd effects on joint pain how to buy cbd gummies from shark tank are cbd gummies legal in new york cbd vs obd for anxiety are there cbd products that are 100 thc free are products with cbd sold in nj fentanyl cbd gummies