09 Čvn

Prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a související usnesení vlády nabývají účinnosti ke dni 1. října 2016 

Pozn. Překlad níže uvedených právních předpisů slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je česká verze uvedených souvisejících právních předpisů v platném znění.

Vyhlášky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Vyhláška č. 168/2016 Sb.
Vyhláška stanoví, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných zakázkách, a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných zakázek. Vzory evropských formulářů, které se použijí k uveřejnění informací o veřejných zakázkách, jsou určeny přímo použitelným prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011. Vyhláška dále vymezuje způsob oznámení profilu zadavatele, stanoví povinnou dobu zpřístupnění informací a dokumentů k veřejným zakázkám a požadavky na strukturu údajů, které jsou na profilu zadavatele uveřejněny.

V přílohách vyhlášky jsou uvedeny vzory zjednodušených formulářů, které se použijí u veřejných zakázek v podlimitním režimu, vzory formulářů týkajících se profilu zadavatele, přehled informací, které mají být uváděny ve formulářích, a popis vybraných informací uveřejňovaných na profilu zadavatele ve strukturované podobě.
REGULATION No. 168/2016 Coll. on publication of forms for the purposes of the Act on Public Procurement and elements of the contracting authority profile

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 169/2016 Sb.
Vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platí, že rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění a době trvání stavby. Vyhláška respektuje rámec stanovený zákonem a konkretizuje požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce. Vyhláška stanoví podrobnosti dokumentace umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“).

Soupis prací odpovídá zpracování dokumentace pro zadání stavby. To znamená, že je zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady. Vyhláška stanovuje strukturu soupisu prací. Jedná se o zatřídění stavby, která je předmětem veřejné zakázky dle klasifikace stavebních děl nebo stavební produkce, které respektuje obory, druhy a technické charakteristiky staveb a které umožní cenové srovnání ve fázi přípravy stavební investice.

Dále vyhláška vymezuje pojem výkaz výměr a stanoví způsob uvedení postupu výpočtu. Výkaz výměr je součástí sestaveného položkového soupisu prací, dokumentuje postup výpočtu celkové výměry a umožňuje následné zjednodušení kontroly při sestavení nabídkové ceny. Zadavatel musí zajistit jednotnou strukturu formátu elektronického soupisu prací s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách tuto strukturu dostatečně popsat.

Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.

Klasifikace stavebních děl a produkce podle § 4 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Klasifikace stavebních děl a produkce podle § 4 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Formát elektronického soupisu prací podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.:

  1. Textový popis struktury a datových typů formátů věty soupisu Datová věta eSoupis
  2. Aplikační nástroj pro kontrolu formátu vytvořeného eSoupisu, jeho prohlížení, editaci jednotkové ceny a export oceněného soupisu eSoupisViewer
  3. Popis struktury a pravidel formátu věty eSoupis v XML eSoupis
  4. Příklad struktury formátu věty eSoupis v XML eSoupis

REGULATION No. 169 on determining the scope of documents required for public works contracts and inventories of works, supplies or services including statements of measurements

Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Úplné znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr novelizované vyhláškou č. 405/2017 Sb.
Úplné znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr novelizované vyhláškou č. 405/2017 Sb.

Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Vyhláška č. 170/2016 Sb.
Vyhláška stanoví paušální částku nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotnou sazbu náhrady nákladů řízení, která má být Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek uložena zadavatelům veřejných zakázek v případě rozhodnutí o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy.
REGULATION No. 170 on establishing the lump sum of the costs of proceedings to review the actions of the contracting authority during the award of public contracts

Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
Vyhláška č. 260/2016 Sb.
Vyhláška upravuje elektronické úkony, elektronické nástroje, stanoví základní požadavky na jednotlivé úkony prováděné v zadávacím řízení a upravuje také certifikaci shody elektronických nástrojů. Pro účely posuzování shody funkcionality elektronického nástroje byly ve vyhlášce rozděleny elektronické nástroje do sedmi skupin dle jejich funkčních vlastností.
Při vydání certifikátu shody budou posuzovány elektronické nástroje jednak ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje, tj. zda elektronický nástroj splňuje legislativní požadavky, a dále bude posuzován ve vztahu k prostředí, ve kterém je nástroj provozován.

Přílohou vyhlášky je Specifikace požadavků pro prokazování shody elektronických nástrojů, která specifikuje požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek a v prováděcích právních předpisech a vymezuje způsob prokázání shody elektronických nástrojů s těmito požadavky.
Vyhláška č. 260/2016 Sb. nahrazuje vyhlášku č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, kterou nový zákon o zadávání veřejných zakázek zrušuje.

V nové vyhlášce jsou oproti vyhlášce č. 9/2011 Sb. upřesněny otázky doručování prostřednictvím elektronického nástroje, zajištění neomezeného dálkového přístupu a jsou stanovena přesnější pravidla certifikace elektronických nástrojů.
REGULATION No. 260/2016 Coll. on determining detailed conditions relating to electronic tools, electronic actions in public procurement and the certificate of conformity

Nařízení vlády k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
Nařízení vlády stanoví finanční limity, s jejichž pomocí se zjišťuje, zda se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Na základě této informace se určí, jaká práva a povinnosti stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek se na zadavatele vztahují. Výše finančních limitů je stanovena v evropských směrnicích z oblasti zadávání veřejných zakázek. Tato výše je pravidelně měněna (každé 2 roky), a proto je její úprava vyčleněna do prováděcího předpisu. V nařízení vlády je upraven také finanční limit pro určení, jaká práva a povinnosti se uplatní při zadávání veřejné zakázky rozdělené na části.
GOVERNMENT DECREE No. 172 on determination of thresholds and amounts for the purposes of the Act on Public Procurement

Úplné znění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., nařízení vlády č. 335/2019 Sb. a nařízení vlády č. 475/2021 Sb. – AKTUALIZOVÁNO

Úplné znění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., nařízení vlády č. 335/2019 sb. a nařízení vlády č. 475/2021 Sb. – AKTUALIZOVÁNO

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
when to take hims ed pills does gladiator male enhancement work mens health magazine top rated male enhancement safe over the counter male enhancement pills how does tramadol treat premature ejaculation sphere labs male enhancement pills that make you lose your erection dragon power male enhancement reviews dapoxetine premature ejaculation pills in usa natural food to treat erectile dysfunction what happens if you take two viagra pills best over the counter mens sex pills food to help with male sex drive homeopathic male performance enhancement lifeline keto acv gummies reviews consumer reports do you have to do keto diet with keto pills how to use keto genix pills do you lose weight when pregnant with a boy did david venable lose weight how to make edible slime without gummies dream body diet pills reviews how soon do you lose weight on ozempic gnc top diet pills does drinking ketones help you lose weight cbd roll on for pain relief cbd oil and knee inflamation pain above cbd gummies who sell cbd gummies near me smilz cbd gummies cbd vape juice diabetes pain relief is cbd fda approved for anxiety cbd drop benefits magic leaf cbd gummies can cbd gummies be split in half star spangled cbd gummies sleep gummies for adults cbd smilz cbd gummies on shark tank botanical bliss cbd gummies cbd products no brand cbd pain cremes