13 Lis

Nařízení k formulářům

Nařízení jako prováděcí akty Komise EU a Rady slouží k přímé implementaci práva Evropské unie. Nařízení napomáhají při sbližování nebo při implementaci práva Evropské unie do národních právních řádů a je možné s nimi nakládat bez prováděcího vnitrostátního aktu. Nařízení jsou v rámci sbližování a implementace práva Evropské unie do národních právních systémů přímo použitelným a závazným nástrojem v celém svém rozsahu. Uvedenými Nařízeními se mění obsahové přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ze dne 30. dubna 2004, kdy došlo k jejich publikování Úředním věstníkem EU.

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 (elektronické formuláře)

 

ARCHIV

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie. Prováděcím nařízením č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011 se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a jímž se zrušuje dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
generic pills for erectile dysfunction similar to viagra sublingual pills taken what other male enhancement pills have tribulus testeris in them erectafil male enhancement support erection pills homeopathic over the counter ed pills gnc me gummies male enhancement can bluechew cause ed biolyte keto gummies review natural appetite suppressant reviews weight loss pill naltrexone and bupropion how to lose weight fast in 2 days blood sugar pills weight loss wegovy same as mounjaro keto diet pills from utha name of new diet pill approved by fda herdiet weight loss pills herbal pills for weight loss acv gummies and diabetes where to buy keto gummies from shark tank envy bp diet pills side effects how long can you use wegovy 10mg thc gummies shark tank rejuvenate cbd gummies cbd gummies hydrocodone cbd gummies garden roots hemping cbd gummies 2mg thc gummies cbd gummy strengths cbd benefit chart cbd gummies what are they cbd gummy empty stomach the benefits of cbd cbd health benefits uk for arthritis pain pure cbd leaf lab pro hemp gummies fx cbd gummies near me luxe cbd gummies can tsa scanners detect thc gummies hemp gummy bears 5 mg illinois