05 Pro

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ).  Jedná se o elektronický nástroj dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Je plně certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů a certifikátu shody.

Systém NEN je dostupný na 2 adresách:

Systém je určen pro následující skupiny uživatelů:

  • široká veřejnost
  • zadavatelé
  • dodavatelé
  • externí administrátoři

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíče, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený systém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti.
  • Je napojen na Věstník veřejných zakázek.

NEN je od 1. července 2018 povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace na základě usnesení vlády č. 408/2018.

Prezentace NEN – zadavatel
Prezentace NEN – dodavatel


Aktuální stav využívání NEN

Počet realizovaných vz – 71 000

Hodnota vz – 258 000 000 000 Kč bez DPH

Počet zadavatelů – 1 641

Počet dodavatelů – 15 000


Vládní materiály týkající se NEN

Zprávy o fungování NEN
UV 408 o povinném využívání NEN – celkové znění
Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Důležité odkazy

Certifikát č. ATS-20191202 – funkčnost
Certifikát č. ATS-20191203 – prostředí
Často kladené dotazy k NEN
Pravidla NEN
Uživatelské příručky NEN
Školení  NEN – odkaz do přihlašovacího systému

Uživatelská podpora NEN

Telefon: +420 841 888 841           
6:00-18:00 v pracovní dny
Volání je zpoplatněno vnitrostátní minutovou sazbou dle vašeho tarifu.

Email: hotline@nipez.cz

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement pills on percilla tulsa stores male enhancement pills kroger male enhancement pill guru best penis enlargement method silver fox male enhancement pills reviews cannutopia male enhancement CBD gummies how to use extenze 7 11 sex pills red rhino kb pills bleeding after sex birth control pill ginkgo biloba for male enhancement how fast does extenze liquid work injection that suppresses appetite weight loss pills to speed up metabolism keto fast acv gummies what does wegovy help with side effects of diet pills from mexico closest diet pill to adderall best weight loss pills 2018 uk hydro cut weight loss pills what diet pills can you take with wellbutrin wegovy manufacturer assistance program is there a cbd gummy to help quit smoking cbd pil pain dose well products cbd thc gummies by mail chumlee cbd gummies best cbd gummies for overall health can i fly with thc gummies 2023 best cbd products without thc broad spectrum sunmed cbd gummies cbd gummies north fork valley colorado best cbd isolate gummies for pain cbd 20mg gummies best sour gummy bears cbd cbd strip for sleep do cbd products show up on drug test rem sleep disorder cbd cbd infused gummy bear cbd topical pain relief solution