05 Pro

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ).  Jedná se o elektronický nástroj dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Je plně certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů a certifikátu shody.

Systém NEN je dostupný na 2 adresách:

Systém je určen pro následující skupiny uživatelů:

  • široká veřejnost
  • zadavatelé
  • dodavatelé
  • externí administrátoři

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíče, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený systém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti.
  • Je napojen na Věstník veřejných zakázek.

NEN je od 1. července 2018 povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace na základě usnesení vlády č. 408/2018.

Prezentace NEN – zadavatel
Prezentace NEN – dodavatel


Aktuální stav využívání NEN

Počet realizovaných vz – 71 000

Hodnota vz – 258 000 000 000 Kč bez DPH

Počet zadavatelů – 1 641

Počet dodavatelů – 15 000


Vládní materiály týkající se NEN

Zprávy o fungování NEN
UV 408 o povinném využívání NEN – celkové znění
Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Důležité odkazy

Certifikát č. ATS-20191202 – funkčnost
Certifikát č. ATS-20191203 – prostředí
Často kladené dotazy k NEN
Pravidla NEN
Uživatelské příručky NEN
Školení  NEN – odkaz do přihlašovacího systému

Uživatelská podpora NEN

Telefon: +420 841 888 841           
6:00-18:00 v pracovní dny
Volání je zpoplatněno vnitrostátní minutovou sazbou dle vašeho tarifu.

Email: hotline@nipez.cz

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
penis enlargment tablets gmod idiot box male enhancement class of drug used to treat erectile dysfunction does viagra help with bladder control what is epic male enhancement male enhancement boca raton natural ways to treat erectile dysfunction without medication granite male enhancement price in pakistan glucommonana hcl diet pills best diet to lose post pregnancy weight is black tea an appetite suppressant are there any safe weight loss pills how to suppress your appetite without food foods to avoid when trying to lose weight how to lose weight fast medication keto pills and diarrhea diet pills williamsport doctor dawn french keto pills number 1 weight loss pill in the world binge eating appetite suppressant optimal acv gummies reviews lose weight walking 3 miles a day the best weight loss pill at gnc top 3 over the counter diet pills diet pill appetite suppressant d reviews on diet gummies eating in moderation to lose weight how to help my pug lose weight do probiotics suppress your appetite is golo diet pills turbo keto gummies shark tank dr oz keto gummy radiantly slim diet pills top appetite suppressants 2015 cbd gummies with 5mg thc do thc gummies contain cbd fireball thc gummy not pot sleep cbd gummies marijuana cbd gummy does cbd gummy help fissures