26 Zář

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016.

K  zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik.

Metodiky jsme připravili:

  • procesní, popisující vlastní postup v  zadávacích řízeních;
  • formální, které by měly zadavatelům pomoci s formálními aspekty zadávacího řízení pomocí vzorů;
  • speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu 134/2016 Sb.

Dále uveřejňujeme metodiky oborového zaměření, např. metodiky sociální, které se dotýkají sociálních aspektů zadávání a společensky zodpovědného zadávání a metodiky šetrné (zelené), zohledňující ekologické aspekty.

Metodiky budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

V rámci metodické činnosti Ministerstvo v součinnosti s  profesními organizacemi (Hospodářská komora, ČKAIT, ČKA a další) připravuje další odborné metodiky. Tyto metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. Bude se týkat řady oblastí, např. ICT zakázek, stavebních metodik (metodika obvodových plášťů), metodiky na soutěž o návrh a projektové práce.

Manuál pro vyplnění a použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky

Účelem metodiky je jednoduchým způsobem představit zadavatelským i dodavatelským subjektům základní princip použití jednotného evropského osvědčení  pro veřejné zakázky a postup jeho elektronického vyplnění prostřednictvím standardního formuláře dostupného na internetové stránce aplikace www.espd.cz

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
taking adderall and male enhancement pills can icyhot treat erectile dysfunction what can help premature ejaculation can diet pills affect your sex drive what natural supplements work like viagra does acupuncture help premature ejaculation extreme male enhancer hard times male enhancement supplement eggplant penis enlargement pills result buy mr thick male enhancer black pearl male enhancement can honey help with erectile dysfunction what is androzene male enhancement vydox male enhancement reviews bio growth male enhancement support herbal supplement that works like viagra curing ed without pills male sex enhancement pills near me web ms penis enlargeing drugs size x male enhancement pills can you lose weight in 90 days what vitamin helps lose weight how to lose weight with a thyroid problem what are keto gummies good for how to lose weight fast over 60 how to lose weight on thighs keto clarity premier diet pills what is acai berry diet pills iv to lose weight trufit keto gummies reviews 1st choice keto gummies how to lose weight on bed rest just CBD gummies 1000mg best price what pain types does CBD oil work on CBD gummies to increase size kootenay labs CBD gummies healthy grocer CBD gummies better sleep with cbd can CBD gummies enlarge your penis arkansas agriculture department finished products cbd