26 Zář

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016.

K  zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik.

Metodiky jsme připravili:

  • procesní, popisující vlastní postup v  zadávacích řízeních;
  • formální, které by měly zadavatelům pomoci s formálními aspekty zadávacího řízení pomocí vzorů;
  • speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu 134/2016 Sb.

Dále uveřejňujeme metodiky oborového zaměření, např. metodiky sociální, které se dotýkají sociálních aspektů zadávání a společensky zodpovědného zadávání a metodiky šetrné (zelené), zohledňující ekologické aspekty.

Metodiky budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

V rámci metodické činnosti Ministerstvo v součinnosti s  profesními organizacemi (Hospodářská komora, ČKAIT, ČKA a další) připravuje další odborné metodiky. Tyto metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. Bude se týkat řady oblastí, např. ICT zakázek, stavebních metodik (metodika obvodových plášťů), metodiky na soutěž o návrh a projektové práce.

Manuál pro vyplnění a použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky

Účelem metodiky je jednoduchým způsobem představit zadavatelským i dodavatelským subjektům základní princip použití jednotného evropského osvědčení  pro veřejné zakázky a postup jeho elektronického vyplnění prostřednictvím standardního formuláře dostupného na internetové stránce aplikace www.espd.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
compare medications for erectile dysfunction my husband has low sex drive help husband hiding viagra pills can you take male enhancement pills with alcohol treat 62 year old male losing libido can viagra help peyronies samurai x male enhancement pill cures for low sex drive male enhancement supplement definition spider bite cures erectile dysfunction the best male enhancers on the market what happens if you stop using male enhancement pills different types diet pills xiaxue diet pill dexatrim best protein bars to lose weight keto gummies free sample how did sheryl underwood lose all that weight drew carey weight loss diet side effects of keto burn advanced weight loss pills do keto flo gummies work diet pills caffeine content phentermine diet pills mexico diet pill that really work where to get belviq diet pill how to cancel keto acv gummies order diet pills with ephedrine alkaloids lose extreme weight in 5 days diet tablet for weight loss safe caffeine free diet pills does doing pilates help lose weight belviq diet pills free trial can diet pills make you sick cbd gummy shark tank cbd zilis product cbd products high point nc cbd product make you fail the drug test medical studies on cbd oil for anxiety online cbd gummies for pain cbd gummies and warfarin uli cbd gummies