24 Říj

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

 1. Stáhnout si příslušnou žádost o zápis do SKD a vyplnit požadované údaje lze do níže uvedené šablony.
 2. Zvolit si způsob zaslání vyplněné a podepsané žádosti, včetně příloh
  • Prostřednictvím datové schránky – IS DS
  • Zasláním žádosti na adresu elektronické podatelny MMR (posta@mmr.gov.cz )
  • Doručení žádosti v listinné podobě na adresu Ministerstva pro místní rozvoj
 3. Uhradit správní poplatek ve výši 3 000,- Kč nejpozději v den podání žádosti
 4. Odeslat žádost, včetně doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti tak, aby mohla být ověřena kvalifikace v rozsahu požadovaném na žádosti
 5. Všechny tyto doklady musí být zaslány v originále či v úředně ověřené kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Podrobný návod nalezte v dokumentu Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelůzde.

 

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

 

Manuál – Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 1.0 – účinnost od 1. 10. 2016
Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. října 2016, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

Žádost o zápis do SKD
Žádost o výpis z SKD

Žádost o změnu v SKD
Žádost o vyřazení ze seznamu

Vzdání se práva na rozklad
Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů

Čestné prohlášení dodavatele – fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
Čestné prohlášení dodavatele – právnická osoba
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
i proud to take red male enhancement sensuous raging bull male enhancement formula review rock hard erect pills review boss lion male enhancement penis enlargement pills 1 week what fruits can treat erectile dysfunction male supplements sex drive beat it up 1 male enhancement pill ways to help his erectile dysfunction without medication male enhancement pills coffee male enhancement works in 30 minutes does viagra help u cum top rated erectile dysfunction medication male enhancement pill recall go on red pill male enhancement reviews does macca help your sex drive goli apple cider vinegar gummies canada the royal keto gummies does vibrations help you lose weight i just started taking keto pills no jitter diet pills new diet pill approved by the fda reviews for bioscience keto gummies how much sugar daily to lose weight mix fruit diet pills best way to lose weight female over 60 where to buy dolly parton CBD gummies reviews on well being CBD gummies CBD gummies drug test CBD gummies safeway CBD oil swiss products montana CBD gummies top rated CBD gummies for anxiety jolly CBD gummies price e d CBD gummies CBD gummies green lobster hemp or CBD for anxiety the best CBD for pain how much are fun drops CBD gummies amazon hona CBD gummies