24 Říj

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

 1. Stáhnout si příslušnou žádost o zápis do SKD a vyplnit požadované údaje lze do níže uvedené šablony.
 2. Zvolit si způsob zaslání vyplněné a podepsané žádosti, včetně příloh
  • Prostřednictvím datové schránky – IS DS
  • Zasláním žádosti na adresu elektronické podatelny MMR (posta@mmr.cz )
  • Doručení žádosti v listinné podobě na adresu Ministerstva pro místní rozvoj
 3. Uhradit správní poplatek ve výši 3 000,- Kč nejpozději v den podání žádosti
 4. Odeslat žádost, včetně doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti tak, aby mohla být ověřena kvalifikace v rozsahu požadovaném na žádosti
 5. Všechny tyto doklady musí být zaslány v originále či v úředně ověřené kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Podrobný návod nalezte v dokumentu Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelůzde.

 

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

 

Manuál – Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 1.0 – účinnost od 1. 10. 2016
Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. října 2016, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

Žádost o zápis do SKD
Žádost o výpis z SKD

Žádost o změnu v SKD
Žádost o vyřazení ze seznamu

Vzdání se práva na rozklad
Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů

Čestné prohlášení dodavatele – fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
Čestné prohlášení dodavatele – právnická osoba
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.