24 Říj

Strategie elektronizace zadávání VZ 2011 – 2015

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 byla přijata na základě usnesení vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5. Vláda zároveň uložila příslušným ministrům a předsedům ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 se po ukončení účinnosti Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 stala novým strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 bude obdobně jako v případě Národního plánu uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministru pro místní rozvoj bylo uloženo koordinovat realizaci Strategie prostřednictvím jím ustavené meziresortní řídící skupiny, předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie za předchozí kalendářní rok a zajistit zveřejnění tohoto usnesení a Strategie ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy bylo uloženo zavádět v návaznosti na realizaci Strategie elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti. Hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí bylo doporučeno zavádět v návaznosti na realizaci Strategie elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti.

Strategie elektronizace zadávání VZ 2011-2015

Usnesení vlády č. 5 ze dne 5. ledna 2011

Zprávy o plnění strategie elektronizace 2011 – 2015

V bodě II.2b) usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 vláda uložila ministru pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace Usnesení vlády
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2015
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2015
Usnesení vlády č. 422 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2015
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2014
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2014
Usnesení vlády č. 393 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2013
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2013
Usnesení vlády č. 331 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2013
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2012
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012 Usnesení vlády č. 354 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2011
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2011
Usnesení vlády č. 334 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2011


Další dokumenty schválené vládou ČR týkající se eProcurementu v ČR

Usnesení Vlády Popis
Usnesení vlády č. 628 Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání
Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury
pro elektronické zadávání veřejných zakázek
  • spuštění NEN do provozu
  • uložen úkol pro MMR zpracovat koncepci povinného využívání NEN
  • doporučení zadavatelům využívat NEN pro zadávání veřejných zakázek
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
minx sex pill review buy cheap ed pills online 1 bottle of male enhancement joe rogan male enhancement pills ad penis enlargement pills boyfriend do premature ejaculation drugs work efficacy of male enhancment supplements thumbs up seven blue male enhancement herbal pills for sex stamina nutrition supplements for erectile dysfunction does cocaine help premature ejaculation organic xtend male enhancement cbd gummies for male sex top male enhancement gummies trisha yearwood keto pill super acv and keto gummies reviews does costco sell keto diet pills most effective diet pills in japan what ingredients are in keto blast gummies reviews on ultra fast keto boost pills burn the diet pill how long will it take me to lose weight will water pills cause weight loss can baking soda help lose weight where to get cbd gummies for sleep cbd could be effective in treating symptoms of anxiety melatonin gummies with thc cbd gummies legal in pa cbd maximum pain relief leaf flower is there a difference between cbd gummies and hemp gummies cbd gummies producys full spectrum cbd gummies 750mg pure hemp gummy hemp extract gummy bears pure relief cbd gummy bears sleep do truth cbd gummies really work how to make thc gummy bears with cannabutter hemp extract gummies used for roll on cbd pain rub cbd catalog gummies