21 Bře

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek

Problematika elektronizace zadávání veřejných zakázek je téma, které se v českém eGovernmentu řeší od roku 2006. Postupně byly přijaty 4 strategie elektronizace.

Národní plán zavedení elektronizace veřejných zakázek 2006 – 2010

Prvním strategickým dokumentem, který byl schválen na úrovni vlády ČR je Národní plán zavedení elektronizace veřejných zakázek 2006 – 2010. Jedná se o období rozvoje eGovernmentu (budování datových schránek, czech point, základních registrů atd.)

Pozadu nezůstalo ani téma elektronizace zadávání veřejných zakázek. Cílem zavádění této politiky bylo

 • zvýšení hospodářské soutěže,
 • přijímat výhodnější nabídky a generovat z toho plynoucí úspory na straně veřejných rozpočtů
 • získat reálná data o trhu veřejných zakázek a na základě těchto následně tvořit příslušnou legislativu

Přístup tehdejšího gestora problematiky elektronizace veřejných zakázek (tím bylo Ministerstvo vnitra – následně pozici gestora převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj) spočíval v metodické regulaci trhu. Předpokládalo se, že trh sám vytvořím dostatečné množství elektronických nástrojů tak, aby byly splněny cíle uvedené výše.

Od roku 2006 probíhalo každoroční posuzování toho, jak proces zavádění eProcurementu postupuje. Hlavní výstupy:

 • eProcurement byl ze strany zadavatelů považován za dobrou věc
 • dostupné nástroje nedosahovaly požadované kvality a byly poskytovány za vysoké ceny

Podrobné  informace o daném období jsou k dispozici v sekci “Národní plán elektronizace veřejných zakázek 2006-2010“.

Výstupem období 2006 – 2010 bylo konstatování, že stávající model zajištění eProcurementu není vhodný, a že je potřeba změnit přístup. Jako nástroj ke zrychlení procesu zavádění eProcurementu bylo vytvoření projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nová strategie elektronizace veřejných zakázek.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2011 – 2015

Jedná se o strategii navazující na výstupy předcházejícího období. Reagovala na hlavní otevřené body procesu zavádění eProcurementu v období 2006 – 2010:

 • eProcurement se v ČR neprosazoval v takové intenzitě jak bylo očekáváno
 • kvalita elektronických nástrojů nebyla na vyhovující úrovni
 • cena za tyto elektronické nástroje byla relativně vysoká

Nástrojem, který měl dané změnit, byl projekt Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

V rámci tohoto projektu (spolufinancovaného z Evropské unie) byly vybudovány následující systémy:

 • Národní elektronický nástroj
 • Číselník NIPEZ
 • Věstník veřejných zakázek
 • elektronická tržiště

V roce 2015 – tj. na konci sledovaného období – byly všechny informační systémy vybudovány.

Podrobné  informace o daném období jsou k dispozici v sekci “Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2011 – 2015

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 – 2020

Navazovala na výstupy předcházejícího období. Hlavními otevřenými body byla:

 • roztříštěnost dat a informací o trhu veřejných zakázek – velké množství elektronických nástrojů, profilů zadavatele, atd.
 • relativně nízké využívání certifikovaných elektronických nástrojů,
 • snižující se počet podaných nabídek na 1 veřejnou zakázku,
 • nutnost aktualizace konceptu poskytování otevřených dat,
 • celková potřeba aktualizace konceptu NIPEZ z pohledu provozních charakteristik a technického provedení

Období 2016 – 2020 můžeme nazvat “obdobím optimalizace NIPEZ”. V průběhu plnění strategie došlo k:

 • ukončení provozu elektronických tržišť a jejich nahrazení Národním elektronickým nástrojem
 • zvýšení využívání NEN ze strany zadavatelů (více v části “Zpráva o fungování NEN”),
 • postupnému navyšování míry využívání certifikovaných elektronických nástrojů (z 55% v roce 2016 na 70% v roce 2018)

Podrobné  informace o daném období jsou k dispozici v sekci “Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016 – 2020”

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2022 – 2030

Jedná se opět o strategii navazující na výstupy předcházejícího období.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030 vychází z potřeby České republiky řešit informační podporu procesu veřejného investování systémově a v návaznosti na rozvoje eGovernmentu v ČR i EU.

Pro období let 2022 až 2030 je hlavním posláním rozvoje elektronizace VZ především:

 1. Jednoduché a efektivní zadávání VZ a podávání nabídek
 2. Maximální transparentnosti trhu veřejných zakázek
  a otevřenost systémů
 3. Podpora inovativního a správného elektronického zadávání veřejných zakázek
 4. Aktivity podporující více Strategických cílů zároveň

V současnosti probíhají následující aktivity:

 • přebudování historických IS (Věstník veřejných zakázek, Informační systém o veřejných zakázkách)
 • centralizace provozních činností napříč systémy NIPEZ (centrální ServiceDesk, bezpečnostní monitoring, archiv)

Tato optimalizace nese projektový název NIPEZ 2.0

Strategie elektronizace VZ pro období let 2022-2030

Usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
premature ejaculation and hernia does viagra help wit premature ejaculation best male enhancement pills that work drugs to prevent premature ejaculation in nigeria best male enhancement permanent results hypnotic suggestion premature ejaculation is penis enlargement surgery permanent will kegel exercises help with premature ejaculation medicine for enlargement of penis super wang male enhancement accelis diet pills before and after contrave diet pill cost non prescription diet pill that starts eith an m can you take diet pills with xarelto blood pressure medication and diabetes blood pressure wont go down despite medication medications that help raise blood pressure high blood pressure ace inhibitor medications do medical lab technicians take blood pressure best way to lower blood pressure without drugs what are the recalled blood pressure medications drug to lower heart rate but not blood pressure what time of day should you take blood pressure pills can some medication cause high blood pressure orange juice and blood pressure medication heart palpitations blood pressure medication blood pressure medication surgery blood pressure medication tetra cbd living gummies for nerve pain pure drive boost cbd gummies reviews cbd suppositories for pain bluebird cbd oil for sleep relax cbd watermelon gummies can cbd help with chronic pain greenergize cbd gummies review does cbd gummies help sexually how much cbd is good for sleep at night tru harvest cbd gummies is there any research on cbd for anxiety best cbd capsules for pain uk