15 Pro

Stanoviska expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek po 1.9.2022
Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek po 1.9.2022

Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek
Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1.1.2022
Stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1.1.2022

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021

Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek – aktualizováno
Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek – aktualizováno

Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek
Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Možnost využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti
Možnost využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti

Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení
Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení
V důsledku novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023) proběhlo několik změn v právní úpravě této problematiky

Podepisování společných nabídek
Podepisování společných nabídek

Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení
Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

Dopad povinností vyplývající z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek
Dopad povinností vyplývajících z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek

Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
Od účinnosti novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023) není elektronická forma uzavírání smluv vyžadována

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu

Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)
Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)

Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce
Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce

Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH
Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
alpha male enhancement testosterone booster best male supplement for libido non drug treatment erectile dysfunction foods to help enlargement of penis erection pills chemist warehouse male enhancement girth products can viagra treat high blood pressure mens sex pills viagra progentra male enhancement ingredients cbd gummies for ed gummies natural cure for erectile dysfunction pierce brosnan promotes ed sex pills on shark tank best ed pills over counter xyzal male enhancement reviews will a multivitamin help my sex drive how to stay erect for hours pills over the counter male enhancement that makes you bigger ayurvedic products for premature ejaculation how to finally lose weight how do i lose weight with a slow metabolism diet pill beginging with a how much weight did queen latifah lose what is a cheaper alternative to wegovy keto diet pills cause diarrhea does waking up early help lose weight diet pills non stimulant oatmeal weight loss diet do fat burner pills work cbd only products how much cbd to decrease anxiety cbd gummies de dr juan rivera cbd health benefits researchers found that cbd cbd products at department stores best cbd and thc products for medical marijuana sleep relax cbd pain rub usa does cbd with thc help pain all benefits of cbd safeway cbd products buy premium cbd for anxiety doobie snacks 200mg cherry gummies thc