15 Pro

Stanoviska

Stanovisko Finančního analytického úřadu k uplatňování mezinárodní sankcí EU vůči koncernu STRABAG

Na základě šetření vydal Finanční analytický úřad ke dni 8. srpna 2022 sdělení, že vůči společnostem koncernu STRABAG se sídlem v České republice se neuplatňují mezinárodní sankce podle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ani podle článku 5k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se společnosti koncernu STRABAG mohou účastnit zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadavatelé mohou s těmito společnostmi uzavírat smlouvy na veřejné zakázky v souladu se ZZVZ a následně tyto smlouvy plnit, respektive odesílat společnostem platby za poskytnutá plnění.


Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu účinnost této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Vzhledem k této skutečnosti, pro posílení principu právní jistoty a v rámci předcházení možných komplikací při potenciálních následných kontrolách, doporučujeme zadavatelům, aby pro veřejné zakázky zadávané od 1. 4. 2012 zpracovali odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci pokynů uvedených v níže přiloženém dokumentu.
Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky


Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu účinnosti této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Skutečnost, že k 1. 4. 2012 není vydán prováděcí předpis ZVZ, nemá vliv na zákonnou povinnost zadavatelů uveřejňovat informace o veřejných zakázkách na svém profilu zadavatele. Pro informaci uvádíme shrnutí základních požadavků na profil zadavatele.
Náležitosti profilu zadavatele a postup zadavatele při uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele

best celine 5693 fashionable women messenger bags review has made use of countless distinguished elaborate functions and skills.best rolexdatejustwholesale replica rolex datejust 41mm mens m126334 0027 green dial online shop.


Doporučení MMR ČR k postupu u zakázek, u nichž má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 55/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Doporučení odkazuje na některé formální změny v režimu formalizovaných řízení dle ZVZ.
Doporučení MMR postupu u zakázek, u kterých má být smlouva uzavřena po 1.4.2012


Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci novelizovaných základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Stanovisko k aplikaci novelizovaných kvalifikačních předpokladů


Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů
Stanovisko k prokázání shody elektronického nástroje


V souladu s ustanovením § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nový způsob ověřování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky a formou vyhlášky stanovilo podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů o certifikátu shody a platnosti certifikátu shody. Přílohu vyhlášky tvoří standard pro posuzování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky. Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány při certifikaci elektronických nástrojů ve smyslu § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány


Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k uveřejňování výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Zjednodušené podlimitním řízení a profil zadavatele


Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prokazování a posuzování základní kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Prokazování kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 písm. k), l) a m) v zadávacím řízení


Stanovisko k úpravě povinností veřejného zadavatele aplikovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, případně zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, při zajišťování dodávek nebo služeb v případě, kdy vznikající smluvní vztah nepředpokládá a priori přímou platbu ze strany veřejného zadavatele dodavateli.
Stanovisko – povinnosti veřejného zadavatele aplikovat ustanovení ZVZ resp. KZ


Stanovisko – Nejvýše přípustné stáří výpisu ze živnostenského rejstříku


Stanovisko k bezdlužnosti v rámci prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů


Metodické stanovisko ke GPA
– stanovisko, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement – GPA), jež upravuje základní principy a základní práva a povinnosti, které je nutné dodržovat při zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran GPA.


Další stanoviska lze najít na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS):
www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky/    


Postup při uveřejňování ve Věstníku Veřejných zakázek informací o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Postup při uveřejňování ve Věstníku Veřejných zakázek informací o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Stanovisko-k-aplikaci-noveho-zakladniho-kvalifikacniho-predpokladu_2016

Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-169-2016

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
foods that enhance male libido v max male enhancement pills top gun male enhancement gas station pills reviews fda sexual enhancement pills list generic erectile dysfunction drugs in usa blue rhino pill review how to use alli weight loss pills keto slimquick pills reviews how much to walk to lose weight according to bmi best weight loss pills for mens belly fat black tea diet pills actual weight loss pills that work diet pills that work with keto what is dnp in diet pills ozempic and constipation how much weight can you lose during ramadan weight loss pills and muscle building edible slime recipe with gummy bears one slim keto pills the miracle pill keto diet buy keto acv gummies fda review of the keto diet pill otc appetite suppressants that really work will cutting out soda help you lose weight everest thc gummies review cbd gummies for pain with no thc purekana cbd gummies quit smoking apple rings cbd gummies liberty cbd gummies legit cbd sleep mg are cbd products legal in nebraska thc foam gummies colorado cbd gummies make you sick cbd gummies kotaku does sativa cbd help with anxiety indica gummies thc royal cbd gummies for arthritis pink cbd gummies cbd balm for nerve pain available in tn dosage cbd anxiety