17 Pro

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1- § 32) (76)
ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51) (56)
ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54) (14)
ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128) (93)
ČÁST PÁTÁ Zjednodušený režim (§ 129) (1)
ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150) (20)
ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173) (4)
ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186) (0)
ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209) (2)
ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223) (72)
ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232) (3)
ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240) (2)
ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272) (7)
ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278) (0)
ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279) (2)
NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (7)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
limitless male enhancement pills sound frequency male enhancement best otc pills for ed are ed pills safe can you sell sex pills on ebay where to buy sex pills in the philippines best male enhancement pills at gas stations ways to enhance male erection for men over 50 sex aid pills 1 pack healthy body inc male enhancement zoloft to treat premature ejaculation does raw honey help with erectile dysfunction reddit do male enhancement pills work cbd gummies sexual enhancement 3k african kong male enhancement male enhancement xl pills ebay keto xp pills side effects what diet pills can i take while on antidepressants will lean cuisine help lose weight do diet pills have speed in them reviews on keto fast diet pills alex morgan diet pills blood pressure medication for the elderly alcihol and blood pressure medication does lemon juice affect high blood pressure medication diabetic nephropathy blood pressure treatment too much high blood pressure pill can cause migraines green tea interaction with blood pressure medication larosa medical blood pressure monitor high blood pressure medication diuretic names blood pressure medication that helps with covid 19 anxiety high blood pressure pills cbd gummies american shaman cbd oil dose anxiety tommy chong cbd gummies what company makes cbd gummies what does hemp gummies do for the body hemp gummy anti inflammatory whats better ffor neuropathy pain hemp oil or cbd ojl cbd thc back pain inflammation ratio