04 Úno

Anonymizovaná nejčastější auditní zjištění

Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění:

Zjištění č. 1 Neúplné podkladové dokumenty
Zjištění č. 2 Nedodržení termínů
Zjištění č. 3 Nerespektování podmínek vyplývajících ze ZVZ
Zjištění č. 4 Stanovení nepřiměřených kvalifikačních či technických předpokladů
Zjištění č. 5 Nevhodně stanovená hodnotící kritéria
Zjištění č. 6 Nedodržení druhu zadávacího řízení veřejné zakázky
Zjištění č. 7 Podstatné změny smlouvy
Zjištění č. 8 Rozpory
Zjištění č. 9 Smluvní pokuty
Zjištění č. 10 Diskriminační definice předmětu veřejné zakázky

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how long does viagra help you last longer male erection pills nz male enhancement pills shoppers drug mart male enhancement in drug stores vitamins to help libido male duraflex ed pills reviews happy king male enhancement pills can stents help erectile dysfunction other pills used like viagra male enhancement for ed names of prescribed pills for sex what cleveland clinic the most effective male enhancement pill male enhancement from africa is there any medical treatment for premature ejaculation does ginkgo biloba help erectile dysfunction pro plus ultimate male enhancement dr oz male enhancer alpha elite male enhancement pills joe buck ed pills hdt male enhancement review can you lose weight by just eating fruit top diet pills in canada iv drip to lose weight is diet pills really work how fast can a 300 pound person lose weight best diet appetite suppressant pill alli pills diet plan alli diet pills not the same as before what food to eat at night to lose weight chinese diet pills pink bottle avalon diet pills review does keto you pills work how fast can you lose weight at 300 pounds diet pills fat burners that work keto one gummies shark tank weight loss and muscle gain pills keto blast pills ingredients f1 keto acv gummies reviews do oprahs gummies really work does lemon juice help you lose weight