08 Čvn

Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy

V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání veřejných zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnici o udělování koncesí), které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie. ČR, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR ČR k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 29. 4. 2016 a zahrnuje nově i úpravu koncesního řízení, která byla v původní právní úpravě obsažena v samostatném koncesním zákoně. Zákon o zadávání veřejných zakázek koncese podřazuje pod pojem veřejná zakázka.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
pills to make a man last longer during sex erection pills without prescription viking power energy male enhancement review male enhancement pills over the counter near me sex pills that make you hard sex pills better than viagra oprah winfrey gummy bears does diet soda prevent weight loss healthy weight loss pills why do alcoholics lose weight sureslim acv gummies reviews supreme keto pills rebel wilson how to tell my girlfriend to lose weight can the contraceptive pill make you fat which keto pills did adele take can meal replacement shakes help lose weight oprah winfrey endorsed weight loss gummies how to get dachshund to lose weight how to lose weight effectively in 2 months shot in your stomach to lose weight can you lose weight while on prednisone where can i buy keto burn max pills green tea fat burner pills caffeine prescription diet pill addiction keto weight loss pills on shark tank fat loss pills that work for women with hormone issues how do you take keto diet pills energy and diet pills best cbd gummies for gerd cbd topical for low back pain where to purchace cbd oil for pain cbd gummies and lexapro green otter cbd full spectrum gummies how many mg in1 cbd gummie bear what cbd oil helps sleep cbd oil for pain in men cbd oil for canine joint pain martha stewart wellness cbd gummies high blood pressure cbd gummies dosage of cbd for pain