08 Čvn

Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy

V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání veřejných zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnici o udělování koncesí), které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie. ČR, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR ČR k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 29. 4. 2016 a zahrnuje nově i úpravu koncesního řízení, která byla v původní právní úpravě obsažena v samostatném koncesním zákoně. Zákon o zadávání veřejných zakázek koncese podřazuje pod pojem veřejná zakázka.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
epic male enhancement cost biolife cbd male enhancement gummies vitamin supplements for male libido male enhancement convicted illegal male enhancement green box rock hard erection pills usa medical management of erectile dysfunction fastest acting male enhancement pills best male enhancing pill do melonton help with premature ejaculation what are the best erectile dysfunction pills for him ed pills supplement alternatives to viagra best book to cure premature ejaculation erectile dysfunction drop shiping products over counter pills like viagra the weight loss gummies from shark tank running to lose weight calculator weight loss gummies oprah shark tank how to use keto diet pills with apple cider vinegar is keto pill real 7 day workout plan to lose weight at home radical slim keto pills 14 day diet plan for weight loss high potency CBD gummies hemp bombs CBD gummies medical review hemp vs CBD for joint pain resolve CBD gummies benefits of thc and CBD for pain relief is CBD isolate or full spectrum better for anxiety CBD gummies on groupon legal hemp gummies are CBD gummies legal in sc does insurance cover CBD gummies keoni CBD gummies stop smoking low dose CBD oil for anxiety does CBD help with sciatica pain best thc CBD ration for sleep best CBD oil for ic pain CBD anxiety evidence