Legislativa

V menu naleznete v sekci Legislativa v části Národní legislativa úplné aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupily v účinnost dne 1. října 2016.

Druhou část menu (Evropská legislativa) pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi související nařízení Komise.

Od 1. 10. 2016 je zadávání veřejných zakázek a koncesí upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účelem tohoto zákona je komplexně upravit oblast veřejného investování v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva EU v této oblasti.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
  • flexibilita podlimitního režimu
  • odstranění zbytečné administrativy
  • posílení odpovědnosti zadavatele
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
do male sexual enhancement pills work best supplement for increasing sex drive does eating weedseed helps erectile dysfunction soy products and erectile dysfunction vicks vaporub for male enhancement fiber supplements and erectile dysfunction maverick max male enhancement can you cure premature ejaculation naturally rockhard weekend male enhancement capsules fruits that can help stop premature ejaculation last longer in bed pills viagra best male sexual performance supplements nature x nutrition acv gummies man vs food diet pill diet pills to suppress appetite what to eat after a cardio workout to lose weight do diet pills work and are they safe what medicine helps you lose weight bronkaid as diet pill diet pill induced psychosis keto fast pills shark tank episode number 1 weight loss gummies best supplement to lose weight fast reviews on diet pills forskolin if i eat smaller portions will i lose weight belly fat juice to lose weight mediterranean diet dinner recipes for weight loss how much weight did ethan suplee lose super fast weight loss pills klonopin and diet pills high cbd marijuana for anxiety bioscience cbd gummies for sex happy gummies cbd cbd cheers gummies what cbd oil for chronic pain dr cbd sour gummy worms cbd and thc oil sleep cbd gummies review twitter informacion sobre los productos cbd is topical cbd oil or cream better for pain