Legislativa

V menu naleznete v sekci Legislativa v části Národní legislativa úplné aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupily v účinnost dne 1. října 2016.

Druhou část menu (Evropská legislativa) pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi související nařízení Komise.

Od 1. 10. 2016 je zadávání veřejných zakázek a koncesí upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účelem tohoto zákona je komplexně upravit oblast veřejného investování v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva EU v této oblasti.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
  • flexibilita podlimitního režimu
  • odstranění zbytečné administrativy
  • posílení odpovědnosti zadavatele
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.