Legislativa

V menu naleznete v sekci Legislativa v části Národní legislativa úplné aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupily v účinnost dne 1. října 2016.

Druhou část menu (Evropská legislativa) pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi související nařízení Komise.

Od 1. 10. 2016 je zadávání veřejných zakázek a koncesí upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účelem tohoto zákona je komplexně upravit oblast veřejného investování v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva EU v této oblasti.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
  • flexibilita podlimitního režimu
  • odstranění zbytečné administrativy
  • posílení odpovědnosti zadavatele
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
superman pills viagra review ed drugs for premature ejaculation pills that enlarge the penis food to eat to help with erectile dysfunction thai male enhancement pill too many viagra pills where to buy erection pills in stores food that helps cure erectile dysfunction regen cbd gummies ed does a vegan diet help erectile dysfunction how to get an erection fast without pills rhino 69 pills ingredients extreme fit keto gummies reviews cinnamon supplements help with weight loss diet supplements rapid weight loss do rowing machines burn belly fat do push ups burn belly fat does semaglutide burn belly fat best gym routine to burn belly fat belly fat burning exercise six pack shortcuts maxibears keto gummies amway food supplements for weight loss do keto gummy bears work how much apple cider vinegar gummies for weight loss what can you use to burn belly fat meticore weight loss supplement reviews are delta 9 gummies real weed cbd king gummies cbd products at gas station shelf stable cannabis gummies thc gummies vs chocolate cbd best for anxiety cbd products sold at thirstys in monahans tx cbd dose for muscle pain cbd use for chronic pain clinical trials whether seasonal or annual smart hemp cbd products can help cbd biolyfe gummies cbd gummies for seniors kaya organic cbd pain rub can you take cbd gummies with xarelto