13 Lis

Novely původních evropských zadávacích směrnic

Novely upravující stávající právní předpisy EU, zejména potom směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady, které byly transponovány do českého národního právního řádu za účelem harmonizace s vnitřním trhem EU a Evropským hospodářským prostorem, ve smyslu sjednocení mechanismů při zadávání veřejných zakázek s důrazem na rovné zacházení, transparentnost a efektivnost.

Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 

Směrnice 2009/81/ES Směrnice 2009/81/ES se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, jejichž předmětem jsou:

a) dodávky vojenského vybavení, včetně dílů, součástí nebo montážních bloků;b) dodávky citlivého vybavení, včetně dílů, součástí nebo montážních bloků;

c) stavební práce, dodávky a služby přímo související s vybavením uvedeným v písmenech a) a b) pro veškeré fáze jeho životního cyklu;

d) stavební práce a služby pro výhradně vojenské účely či citlivé stavební práce a citlivé služby.

Do českého právního řádu byla směrnice 2009/81/ES transponována zákonem č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Směrnice 2009/33/ES    

Směrnice 2009/33/ES vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO 2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

Do českého právního řádu byla směrnice 2009/33/ES transponována zákonem č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES

Do českého právního řádu byla směrnice 2007/66/ES transponována zákonem č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
superzen vs rhino male enhancement pills manhood male enhancement pills over the counter male enhancement gnc onions for premature ejaculation vigrx plus cuba best over the counter for erectile dysfunction help to lose weight pills do swimming lose weight side effects of green tea diet pills weight loss pills rx is s taking keto pills good for you collagen that helps you lose weight atkins diet birth control pills if you scratch yourself do you lose weight weight loss diet pills store most effective stimulant free diet pills best days to start diet to lose weight how to get diet pills without my parents knowing fat burning pills available in india hoodia diet pills gnc how to lose weight on testosterone does gerd make you lose weight otc medications to lower blood pressure green tea and blood pressure medication adhd medication for high blood pressure depakote and blood pressure medication medical pharmacy open that have blood pressure monitor systolic blood pressure high medication blood pressure dot medical certification ways to control blood pressure without medication cirrhosis blood pressure treatment can i take viagra with high blood pressure pills tweedle farms cbd and anxiety make cbd salve for pain canna river cbd gummies are gummy cbd really good cbd gummies for rheumatoid best cbd cbn for sleep cbd gummies to detox lungs are hemp gummies same as cbd