13 Lis

Novely původních evropských zadávacích směrnic

Novely upravující stávající právní předpisy EU, zejména potom směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady, které byly transponovány do českého národního právního řádu za účelem harmonizace s vnitřním trhem EU a Evropským hospodářským prostorem, ve smyslu sjednocení mechanismů při zadávání veřejných zakázek s důrazem na rovné zacházení, transparentnost a efektivnost.

Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 

Směrnice 2009/81/ES Směrnice 2009/81/ES se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, jejichž předmětem jsou:

a) dodávky vojenského vybavení, včetně dílů, součástí nebo montážních bloků;b) dodávky citlivého vybavení, včetně dílů, součástí nebo montážních bloků;

c) stavební práce, dodávky a služby přímo související s vybavením uvedeným v písmenech a) a b) pro veškeré fáze jeho životního cyklu;

d) stavební práce a služby pro výhradně vojenské účely či citlivé stavební práce a citlivé služby.

Do českého právního řádu byla směrnice 2009/81/ES transponována zákonem č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Směrnice 2009/33/ES    

Směrnice 2009/33/ES vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO 2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

Do českého právního řádu byla směrnice 2009/33/ES transponována zákonem č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES

Do českého právního řádu byla směrnice 2007/66/ES transponována zákonem č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
mojo male enhancement austin extenze male enhancement description top dawg male enhancement reviews where can u buy sex pills how much does it cost to fix erectile dysfunction how does male enhancement supplement work can a pcp treat erectile dysfunction pills to help have longer sex drugs used to cure erectile dysfunction lexapro helps with premature ejaculation zyrexin male enhancement drug best male enhancement drug rlz male enhancement formula reviews red e male enhancement male enhancement pills zytenz chinese pills for male enhancement weight loss diet pills prescription does colon cleanse make you lose weight japanese tomato diet pills maggie beer keto diet gummies hoodia gordonii diet pills macadamia fat bread recipe from the magic pill how to lose weight when you have ms can you lose weight eating cereal best time to take keto advanced weight loss pills taking diet pills with high blood pressure ephedra diet pills stacker 2 best sleep schedule to lose weight keto regime pills reviews keto ultra diet pills on shark tank can testosterone make you lose weight bad ways to lose weight what is the best weight loss pill available what is in truvision diet pills how to lose weight with pcos and insulin resistance how much weight can i lose on manjaro can you lose weight doing push ups recumbent bike benefits lose weight where can i buy v3 diet pills cheetathin diet pills side effects