24 Říj

IS ESPD

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlášení o finanční situaci, způsobilosti a vhodnosti pro zadávací řízení, které za sebe předkládají podniky. Je k dispozici ve všech jazycích EU a používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU. Díky jednotnému osvědčení již uchazeči nemusí předkládat veškeré doklady a různé formuláře používané v zadávacích řízeních v EU v minulosti, což výrazně zjednodušuje přístup k přeshraničním zadávacím řízením. Od října 2018 se jednotné osvědčení poskytuje jen elektronicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou komisí poskytuje kupujícím, uchazečům a dalším subjektům majícím zájem o elektronické vyplnění jednotného osvědčení bezplatnou internetovou službu. Lze vyplnit online formulář, vytisknout jej a zaslat jej kupujícímu spolu se zbytkem nabídky. Pokud řízení probíhá elektronicky, lze jednotné osvědčení vyexportovat, uložit a zaslat elektronicky. Jestliže jsou dané údaje stále správné, lze jednotné osvědčení předložené v rámci předchozího zadávacího řízení znovu použít. V případech, kdy uchazeči uvedou v jednotném osvědčení závažným způsobem zkreslené údaje anebo v případech, kdy tyto informace neuvedou nebo kdy nejsou s to předložit další podklady, mohou být tito uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni nebo proti nim může být vedeno stíhání.
rolex datejust m126231 0015 pour des hommes 36mm argente cadran blanc in this modern society.rolex datejust 41 two tone 18kt yg ss cadran negru 126333 come with 80% off.

Vstup do IS ESPD – https://www.espd.cz/filter

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
man up male enhancement where to buy king size male enhancement pills best male libido booster pills foods to help with sex drive erection medication one white and one black pills body armour penis enlargement grow pills super shangai male enhancement prosolution male enhancement pills review male enhancement herbs patches reliable richard male sexual enhancer capsules magnum gold 24k male enhancement reviews ultra test x male enhancement steel cut male enhancement pills sex erection pills that actually work best over counter male enhancement ciali x male enhancement how to lose gained weight weight loss pills australia esbeltex diet pills reviews stomach surgery to lose weight side effects any diet pills you can take while on synthroid plenity diet pill for sale how to get a lab to lose weight how to lose weight for my body type quiz green bean diet for weight loss natures truth apple cider vinegar gummies can vyvanse make you lose weight blank nyc denim jacket diet pill most weight you can lose in 3 months skinny gal weight loss for women diet pills target react keto gummies for sale golis apple cider vinegar gummies thc CBD for nerve pain casper CBD gummies review CBD infused gummies legal in california what is the shelf life of CBD products CBD gummies rite aid oregon tax on CBD products CBD fo pain treetop hemp co delta 8 gummies reviews