05 Dub

Individuální elektronické nástroje

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

Následující tabulka uvádí certifikované elektronické nástroje, a to bez ohledu na rozsah certifikované funkčnosti. Pro detailnější přehled je k dispozici přehled rozsahu certifikace elektronických nástrojů certifikovaných dle ZZVZ.
richard mille rm27 04 around 3848mm rm27 04 010 men rose gold tone usa remain making improvement.there are many different aaa what is the best replica watch site.

 

Poskytovatel Elektronický nástroj Poznámka
Ministerstvo pro místní rozvoj Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/
QCM s.r.o. E-ZAK, X-EN https://www.ezak.cz/index.php
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
Tendersystems s.r.o. Tenderarena https://www.tenderarena.cz/rozcestnik.jsf?
NAR Marketing/Sentinet s.r.o. Josephine

Profily zadavatelů

PROEBIZ

https://josephine.proebiz.com/cs/

https://profily.proebiz.com/

https://proebiz.com/

OTIDEA a.s. zadavatel.cz/e-zakazky.cz https://www.zadavatel.eu/
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. CENT http://www.osigeno.cz/
KDV CZECH v.o.s. Elektronický nástroj KDV https://www.kdv.cz/
eCENTRE, a.s Aukční SW eCentre, 2.2 https://ecentre.cz/
ANETE spol. s.r.o. FirstBuySale®, verze 2 https://www.anete.cz/firstbuysale/
RTS, a.s. x:tendr – profil zadavatele, verze 2 https://www.rts.cz/index.aspx
NWT a.s. Eveza https://www.eveza.cz/
ŠKODA ICT s.r.o. ŠKODA Aukční portál,  https://eaukce.skoda.cz
Severočeská vodárenská, a.s. EZVR https://vz.svs.cz/
GC Logix s.r.o. Athena https://www.nasprofil.cz/
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s PARC https://www.pxeaukce.cz/
YOUR SYSTEM, spol s r. o. eZakazky, https://www.e-zakazky.cz/verejne-zakazky
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
regenica male enhancement best male enhancement method eating organic lowered my sex drive post chemo effects on male sexual performance natural ingredients for premature ejaculation sex drive plot crazy high male libido masculine male enhancement penis enlargement pill ad herbs to improve male sex drive sex drive jack supplements artificially enlarged penis diet pills and atkins best affordable prescription diet pills detox tea to lose weight how much weight did lizzo lose pro trim diet pills which diet pills work fastest are t5 diet pills safe lose weight with carnivore diet keto pills doctor oz ray kurzweil pill diet garth brooks diet pills can diet pills make you pass out hemp vs cbd for pain relief cbd impact on sleep cbd rub for knee pain cbd oil salve for back pain dr juan rivera productos cbd gummies best cbd gummies for muscle pain does cbd gummies make your dick bigger can cbd help with sleep problems cdb hemp extract gummy cbd gummies 31st and wharton cbd horse oil for anxiety is thca better than cbd for pain what dose of cbd oil is needed for pain relief 10mg cbd capsules anxiety copaiba vs cbd for anxiety can cbd help with performance anxiety