05 Dub

Individuální elektronické nástroje

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

Následující tabulka uvádí certifikované elektronické nástroje, a to bez ohledu na rozsah certifikované funkčnosti. Pro detailnější přehled je k dispozici přehled rozsahu certifikace elektronických nástrojů certifikovaných dle ZZVZ.

 

Poskytovatel Elektronický nástroj Poznámka
Ministerstvo pro místní rozvoj Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/
QCM s.r.o. E-ZAK, X-EN https://www.ezak.cz/index.php
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
Tendersystems s.r.o. Tenderarena https://www.tenderarena.cz/rozcestnik.jsf?
NAR Marketing/Sentinet s.r.o. Josephine

Profily zadavatelů

PROEBIZ

https://josephine.proebiz.com/cs/

https://profily.proebiz.com/

https://proebiz.com/

OTIDEA a.s. zadavatel.cz/e-zakazky.cz https://www.zadavatel.eu/
Osigeno s.r.o. CENT http://www.osigeno.cz/
KDV CZECH v.o.s. Elektronický nástroj KDV https://www.kdv.cz/
eCENTRE, a.s Aukční SW eCentre, 2.2 https://ecentre.cz/
ANETE spol. s.r.o. FirstBuySale®, verze 2 https://www.anete.cz/firstbuysale/
RTS, a.s. x:tendr – profil zadavatele, verze 2 https://www.rts.cz/index.aspx
NWT a.s. Eveza https://www.eveza.cz/
ŠKODA ICT s.r.o. ŠKODA Aukční portál,  https://eaukce.skoda.cz
Severočeská vodárenská, a.s. EZVR https://vz.svs.cz/
GC Logix s.r.o. Athena https://www.nasprofil.cz/
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s PARC https://www.pxeaukce.cz/
YOUR SYSTEM, spol s r. o. eZakazky, https://www.e-zakazky.cz/verejne-zakazky
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.