13 Čvc

Prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška Ministerstva financí
Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 248/2016 Sb.
Ministerstvo financí vydává na základě § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanoviska k uzavírání smluv na koncese na stavební práce a služby územními samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, nebo jinými právnickými osobami, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu. Uvedení veřejní zadavatelé jsou povinni zaslat Ministerstvu financí žádost, kterou Ministerstvo financí posuzuje z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci uvedeného veřejného zadavatele nebo na mezinárodní závazky České republiky. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy tito veřejní zadavatelé žádají, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele. Vyhláška Ministerstva financí stanoví náležitosti obsahu této žádosti.
REGULATION No. 248 on elements of the application for a prior opinion on the conclusion of a public contract and on modification of the contractual obligation pursuant to the Act on Public Procurement

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can olive oil and lemon help erectile dysfunction leo pro male enhancement reviews is there a quick fix for erectile dysfunction best male sexual enhancer kanagroo honey bee male enhancement pills king kung male enhancement reviews dietary supplement for male enhancement male enhancers over the counter the most effective male enhancement pill long lasting pills for sex what male enhancement product does thomas endorse best herbal male libido supplements and pills do rhino pills have viagra in them extenze original formula male enhancement review vimax male enhancement pills online in usa arize male enhancement pills 1st choice keto acv gummies by nucentix labs how to lose weight if you re an endomorph which keto gummy is the best which birth control helps you lose weight blite diet pills reviews blue and white diet pills where can i purchase phentermine diet pills what is be best fat pills keto cheat meal pills what are foods i can eat to lose weight how did john goodman lose his weight best diet pill for 300 pound man cbd oil dosage for depression and anxiety where can i buy royal cbd gummies near me do cbd gummies actually help with anxiety cbd from canabanoid for pain do cbd gummies help to stop smoking cbd gummies for hand tremors talk to doctor about cbd gummys legal in texas cbd for pain wicked cbd gummies cbd gummies sleepy how many mg of cbd oil for hevey cronic pain 500mg cbd oil dosage for anxiety