27 Říj

Metodická stanoviska

Doplňující text k výkladovému stanovisku ÚOHS k ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ týkajícího se povinnosti podání námitek nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt
Doplňující text k výkladovému stanovisku ÚOHS k ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ týkajícího se povinnosti podání námitek nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt
Orientační metodická tabulka se lhůtami (72 hodin blokace námitek)
Orientační metodická tabulka se lhůtami (72 hodin blokace námitek)

Možnosti řešení nákupu energií
Možnosti řešení nákupu energií

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj doporučující materiál, který by měl zejména veřejným zadavatelům poskytnout detailnější informace o tom, jaké jsou možnosti zadavatele při zadávání veřejné zakázky a případné změny závazku ze smlouvy, reagující na změny cen stavebních materiálů a energií. Materiál byl uveřejněn na adrese:
https://www.sps.cz/userfiles/indexace-15-9-2022_16632514816237.pdf;

 

FAQ k sankcím proti Rusku

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Dokument je dostupný na tomto odkazu Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).
Frequently asked questions on public procurement sanctions against Russia
Český překlad: Frequently asked questions on public procurement sanctions against Russia CZ

Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek
Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek

Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině
Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT
Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv
Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv

Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen
Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Metodické doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen
Metodické doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen

Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky
Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky

Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko
Nové zásady sociálně odpovědného environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko

Stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.

Stanovisko k zastupitelnosti uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele jejím dobrovolným uveřejněním v registru smluv
Stanovisko registr smluv

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
stiff rock male enhancement reviews proper cbd gummies penis growth nitroxide supplements and erectile dysfunction dangers of male enhancement products can alcohol help with erectile dysfunction supa size male enhancement acupuncture helps with erectile dysfunction top ways to cure premature ejaculation how to treat low sex drive totally male enhancement pills what is a male enhancement reviews magnitude 65 male enhancement hypnosis to treat erectile dysfunction pills to increase sex drive male near me does keto pill actually work abc shark tank keto gummies i desperately need to lose weight are adipex diet pills adictive should you eat before taking wegovy dragons den keto pill episode reviews bio pure keto gummies appetite suppressant pills can you take wegovy if you have lupus green tea diet pills and birth control belly fat burner pills gnc wegovy side effects muscle pain over the counter diet pills for belly fat flawless keto diet pills shark tank drinks with apple cider vinegar to lose weight phentermine diet pills uk can i freeze cannabis gummies catskill hemp co gummies topical cbd product deal cbd and arnica pain salve recipe cbd pregnancy anxiety swag cbd gummies 500mg delta nine cbd gummies cbd paste good for aches and pains cbd cbd benefits citizen cbd gummies