13 Lis

Evropské zadávací směrnice

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o udělování koncesí.

S ohledem na skutečnost, že směrnice vstupují v platnost dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy od 17. dubna 2014, je Česká republika povinna, jakož i ostatní členské státy, do 17. dubna 2016 převzít nová pravidla do vnitrostátního právního řádu.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí – EN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES – EN 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES – EN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
hardcore male enhancement jill scott sexual mic performance permanent results male enhancement natural libido foods for male senior male sex drive biogenix male enhancement squeeze technique to stop premature ejaculation stim rx male enhancement what to take to increase male libido is higher sex drive a symptom of pregnancy vigrx plus bivirkninger cvs best male enhancement pills penis enlargement pills vine my partner has lost her sex drive what is lowering my sex drive reviews best foods for male enhancement size male libido booster supplements i ve lost my sex drive with my girlfriend sleep apnoea melbourne cbd pain below ribs after starting cbd extract cbd tablets for anxiety holland and barrett dose of oral cbd oil for pain can i take cbd gummies while breastfeeding do hemp gummies help you sleep cbd oil gummies for children high cbd anxiety san francisco how long do cbd gummies how do cbd gummies affect the body garden of life cbd gummies cbd infused gummy candy key selling points best cbd for pain relief and inflammation is cbd oil legal in wisconsin for cronic pain cbd oil hemo skfgel and pain plus cbd gummies reviews cbd oil for sleeping dosage empire cbd gummy bears just cbd gummies redeem cbd dosage 550 mcg drops for sleep royal cbd delta 8 gummies best cbd for severe anxiety