13 Lis

Evropské zadávací směrnice

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o udělování koncesí.

S ohledem na skutečnost, že směrnice vstupují v platnost dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy od 17. dubna 2014, je Česká republika povinna, jakož i ostatní členské státy, do 17. dubna 2016 převzít nová pravidla do vnitrostátního právního řádu.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí – EN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES – EN 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES – EN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can male enhancement pills lead to brain hemorrhage how to fix your erectile dysfunction pilot gas station male enhancement pill reviews alpha max male enhancement price how much weight can i lose taking ozempic wegovy injection in thigh where to buy vegan keto pills what does goli apple cider vinegar gummies do for you most popular cbd product types 500mg delta 9 gummies how to last longer during sex without pills will clomid help erectile dysfunction keto score acv gummies diet pills vitamin world blood pressure medication price increase medications to make blood pressure go up blood pressure pill blue generic blood pressure medication that starts with l apple cider vinegar and high blood pressure medications high blood pressure hospital medication what time should i take blood pressure medication medication to reduce high blood pressure quickly addiction to blood pressure medication how to avoid blood pressure medication faa approved drugs for high blood pressure blood pressure medication exercise tolerance chinese blood pressure medication blood pressure medication perindopril cbd gummies for severe back pain uly cbd gummies ingredients is the production of cbd oil regulated by fda can cbd gummies go on a plane cbd vs thc for anxiety how to apply cbd oil for back pain cbd oil with hemp benefits cbd dream gummies cbd and shoulder pain reliva cbd cream for pain where can you buy natures only cbd gummies is cbd or melatonin better for sleep