05 Pro

Číselník NIPEZ

Číselník NIPEZ tvoří významnou část Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), přičemž slouží především jako informační podpora při zadávání veřejných zakázek jak pro zadavatele, tak dodavatele.

Podpora spočívá jednak ve vylepšené klasifikaci jednotlivých CPV kódů pro lepší orientaci ve stromové struktuře a dále a to především ve standardizaci jednotného popisu předmětů veřejných zakázek (dále „VZ“).

Podrobný popis:

  • Číselník NIPEZ  obsahuje schválené položky zboží a služeb, které jsou předmětem trhu veřejných zakázek. Základem tohoto seznamu je číselník CPV, ze kterého jsou převzaty kódy komodit a jejich názvy. Seznam komodit je uspořádaný do hierarchické stromové struktury, která pomocí sdružování komodit do typizovaných skupin a kategorií umožňuje uživatelům snadné vyhledávání požadované komodity, jinak řečeno umožňuje jim danou položku jednoznačně klasifikovat. Číselník NIPEZ vychází z klasifikace CPV, která je momentálně k dispozici na isvz.cz, přičemž je na základě analýzy této klasifikace upraven. Upraveny jsou zejména špatné překlady, nevhodná struktura hierarchie komodit, duplicity komodit.

Vedle přesné klasifikace je neméně důležitou součástí podpory při zadávání VZ také jednoznačný popis komodity pomocí sady parametrů.

  • Sada parametrů je skupina vlastností, které danou komoditu charakterizují a umožňují provést její popis tak, aby byla nezaměnitelná s jiným typem komodity. Jednotlivé vlastnosti jsou podle svého charakteru doplněny o pravidla a seznamy povolených hodnot či měrných jednotek, které budou zadavatelům umožňovat definovat standardizovaný popis komodity do poptávky a dodavatelům připravit obdobným způsobem popsaný výrobek do nabídky.

Cílem jednotného popisu zboží a služeb – komodit – nakupovaných orgány a organizacemi veřejné správy je, vedle podpory dosažení snížení cen nakupovaných komodit, také dosažení následujících efektů:

  • Zpřesnění popisu předmětu VZ;
  • Zefektivnění standardizace komodit

Odkaz na číselník NIPEZ:

https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
demon penis enlargment pills supplements work like viagra male tonic enhancer herbal formula vimax male virility enhancement does viagra help enlarged prostate cosmetic surgery male enhancement male enhancement pill that only lasts a few hours best rhino sex pills reviews best prescription male enhancement pills extra strong male tonic enhancer best libido enhancer for males dr oz male enhancer where can i find the nearest male enhancement pills natural remedy for male enhancement how does sex pills look like natrogix male enhancement reviews rock solid male enhancement pills jamaican red liqor male enhancement number 1 male enhancement pills samurai male enhancement pill haribo diet gummy bear reviews best fat blocker pill for insulin resistance trim drops keto acv gummies shark tank can you take birth control pills while on hcg diet how much water weight can you lose overnight prescription fat blocker pills vermont regulations for producing cbd products cbd drops pain relief where to buy dr oz cbd gummies tri leaf cbd gummies reviews cbd edibles for pain and sleep how long do thc gummies stay in your body just cbd gummy worms review cbd gummies worcester ma green apes cbd gummies independent reviews of cbd products formulating cbd products alliance hemp co delta 8 gummies fentanyl in cbd gummies where can i biy cbd products in reno mevada