NIPEZ

NIPEZ

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je soustava informačních systémů podporující procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ v sobě sdružuje systémy, které umožňují služby od uveřejňování informací až po elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Některé ze systémů NIPEZ jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj, jiné jsou ve správě soukromých poskytovatelů.

NIPEZ obsahuje následující informační systémy:

 • Věstník veřejných zakázek – je vymezen v ustanovení § 224 a § 225 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • uveřejňování informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a jejichž realizace je upravena v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • vedení seznamu profilů zadavatele
  • je ve správě MMR
 • Informační systém o veřejných zakázkách – je vymezen v části 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • statistické informace o trhu veřejných zakázek
  • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu číselníků a klasifikací
  • rejstřík koncesních smluv
  • je ve správě MMR
 • Národní elektronický nástroj – jedná se o jeden z elektronických nástroje dle § 28 a § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který je všem uživatelům poskytován zdarma. NEN zajišťuje plnou funkčnost elektronického nástroje dle příslušné legislativy, tj funkce:
  • profilu zadavatele
  • elektronická realizace zadávacích řízení
  • elektronickou aukci
  • rámcové dohody
  • dynamického nákupního systému
  • elektronickou realizaci soutěží o návrh
  • elektronického katalogu
  • je ve správě MMR
 • Individuální elektronické nástroje – jedná se o elektronické nástroje dle § 28 a § 223 zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Elektronické nástroje se dělí na nástroje tzv. “certifikované” a “necertifikované”. O rozdílu mezi certifikovanými a necertifikovanými nástroji více zde. MMR silně doporučuje využívat POUZE certifikované nástroje. U těchto nástrojů je zajištěn jejich soulad (v daném rozsahu certifikace) s legislativou.
  • jsou ve správě soukromých poskytovatelů
 • IS ESPD – Europen Single Procurement Document – česká verze tzv. “jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky”. Používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU.
  • může být využíván jak zadavateli, tak dodavateli
  • je ve správě MMR
 • Integrační komponenta NIPEZ – informační systém, prostřednictvím kterého je možno řešit technické napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

NIPEZ 2.0.

V současné době probíhá “modernizace” konceptu NIPEZ, a to na tzv. NIPEZ 2.0. Cílem této aktualizace je:

 • zajištění shody dalšího rozvoje informačních systémů NIPEZ s vládním programem Digitální Česko,
 • eliminace otevřených bodů vyplývající ze stávajícího stavu trhu veřejných zakázek (roztříštěnost dat o trhu veřejných zakázek, relativně nízké využívání certifikovaných elektronických nástrojů, snižující se počet podaných nabídek na 1 veřejnou zakázku, nutnost aktualizace konceptu poskytování otevřených dat, celková potřeba aktualizace konceptu NIPEZ z pohledu provozních charakteristik a technického provedení)

information about luxury aaa replica rolex submariner rolex calibre 2813 stealth mens automatic.clean rolex submariner rolex calibre 2813 16613 mens black dial reddit fundamental advantage is without question water-proof and also automated forex trading signals.

Oproti stávajícímu konceptu NIPEZ se NIPEZ 2.0 liší následujícími parametry:

 • Rozšíření možností sdílení dat mezi elektronickými nástroji i v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu
 • Vytvoření jednoho vstupu do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů
 • Výrazným způsobem bude akcentována pozice Portálu o veřejných zakázkách

V současné době probíhají výběrová řízení na:

Vytvoření

 • nového Věstníku veřejných zakázek
 • nového Statistického modulu pro práci s daty o trhu veřejných zakázek
 • nového Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • nového centrálního ServiceDesk nástroje

Zajištění služeb

 • bezpečnostního monitoringu pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR
 • archivace dat pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR

NIPEZ 2.0 bude budována a rozvíjena v souladu s následujícími principy:

 • maximální uživatelská přívětivost IS NIPEZ odpovídající aktuálním technologickým a uživatelským trendům
 • jednoduchost provozní dokumentace IS NIPEZ
 • využívání moderních způsobů průběžného informování uživatelů o aktualitách, provozních událostech NIPEZ
 • poskytování maximálního rozsahu otevřených dat veřejnosti
 • maximální interoperabilita s ostatními IS NIPEZ a IS eGovernment – konsolidace a propojování IS veřejné správy
 • omezení budování monolitických systémů
 • princip single sign on
 • důraz na centralizaci provozních aktivit napříč IS NIPEZ
 • maximální využití možných sdílených služeb a dat v rámci NIPEZ (jednotný systém rolí a oprávnění, atd.)

Detailnější informace jsou k dispozici v PPT_NIPEZ_na_web_2020.pptx a v materiálu Aktualizace akčního plánu strategie elektronizace veřejných zakázek, který přijala Vláda svým usnesením č. 51/2019 ze dne 21. ledna 2019.

Schéma NIPEZ 2.0

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
ed pills in usa blue pill male enhancement spanish model on male enhancement commercial explosion male enhancement ingredients natural pills to increase sex drive male bio lyfe male enhancement gummies gas station male enhancement pills review male sex pills in cub foods buy fix to treat erectile dysfunction does taking extra viagra help you last longer how to get a rock hard erection without pills cure for lack of sex drive ed and pain pills forums bam male enhancement supplement diet for ibs and weight loss hyper burn diet pills welby apple cider vinegar gummies reviews best diet pills to lose 30 pounds how celebrities lose weight quickly new diet pill qsymia reviews can i take diet pills with coconut oil exercises to lose weight in 10 days cost of keto pills do fat people lose weight faster new diet pills by prescription strict diet plan for weight loss in one month can blood pressure medications make you feel tired common blood pressure medication name blood pressure drugs classification calcium and high blood pressure medication what medication is best for high blood pressure at what age do most women take blood pressure medication missed 2 blood pressure pills blood pressure medication starting with n cbd to ease ibs pain smokies cbd gummies hemp gummies max arthritis chronic pain cbd gummies for pain cbd could be effective in treating symptoms of anxiety cbd clinic revolutionary pain relief price