26 Led

Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 – 2020

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. prosince 2015 skončila účinnost Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, přijala vláda ČR svým usnesením z 18. ledna 2016 č. 25 novou Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, která se tak stala novým strategickým dokumentem vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 bude obdobně jako v případě předchozí strategie  uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány státní správy či další instituce dle potřeby.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN

Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN)

Příloha č.1 k usnesení vlády č. 25 – Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 – 2020

V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Usnesení vlády
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2020 Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2020 Usnesení vlády č. 443 ke Zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2020
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2019 Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2019
Usnesení vlády č. 528 ke Zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok
2019
Zpráva o plnění Strategie

elektronizace VZ – 2018

Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2018
Usnesení vlády č. 316 ke Zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2018
Zpráva o plnění Strategie

elektronizace VZ – 2017

Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2017
Usnesení vlády č. 396 ke Zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2017
Zpráva o plnění Strategie

elektronizace VZ – 2016

Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2016
Usnesení vlády č. 397 ke Zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2016

 

Další dokumenty schválení Vládou ČR týkající se problematiky eProcurementu

Usnesení Vlády Popis
Usnesení Vlády

o povinném využívání NEN

Usnesení Vlády č. 467/2017,

Příloha č. 1 UV 467/2017

Od 1.7.2018 byla stanovena povinnost pro zadavatele dle

ZZVZ §4 odst. 1 písm. a) a c)  (tj. ústřední orgány státní správy a jejich

podřízené organizace) zadávat v NEN:

 • Vybrané komodity (stejné jako v minulosti v režimu
  elektronických tržišť) povinně BEZ VÝJIMKY
 • U ostatních veřejných zakázek bylo možné požádat
  o výjimku z používání NEN
 • Nutné předpoklady pro udělení výjimky (ze strany MMR):
  • Zadavatel využívá certifikovaný nástroj
  • Zadavatel zajistí napojení svého IEN na profil zadavatele NEN
  • Zadavatel se zaváže napojit svůj IEN na jakékoliv další
   rozhraní NIPEZ určené k převodu dat o veřejných zakázkách
  • Výjimka musí být ekonomicky odůvodnitelná – mít ekonomický smysl
 • Výjimky uděluje Vláda ČR
Aktualizace usnesení Vlády

o povinném využívání NEN

Usnesení vlády ze dne 19. června
2018 č. 408 o změně usnesení vlády
ze dne 21. června 2017 č. 467,
o uložení povinnosti využívat
Národní elektronický nástroj
při zadávání veřejných
zakázek
UV 408 o povinném
využívání NEN – celkové znění
 • Nahradilo usnesení vlády č. 467/2017
 • Výjimka z povinného využívání NEN (i nadále udělována
  Vládou ČR) může být nově schvalována na všechny veřejné zakázky
 • bylo stanoveno 3 měsíční přechodné období pro implementaci
  Pravidel NEN do interních předpisů zadavatele
 • byly uloženy úkoly pro MMR týkající se zrychlení doby odezvy aplikace NEN
Aktualizace akčního plánu

strategie

elektronizace veřejných

zakázek 2016 – 2020

Aktualizace-akcniho-planu
UV-c-57_2019
 • aktualizovala úkoly uložené Ministerstvu pro místní rozvoj
  a dalším subjektům v oblasti eProcurementu
 • zavádí projekt NIPEZ 2.0

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.