26 Led

Strategie elektronizace zadávání VZ 2016 – 2020

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. prosince 2015 skončila účinnost Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, přijala vláda ČR svým usnesením z 18. ledna 2016 č. 25 novou Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, která se tak stala novým strategickým dokumentem vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 bude obdobně jako v případě předchozí strategie  uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány státní správy či další instituce dle potřeby.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN

Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN)

Příloha č.1 k usnesení vlády č. 25 – Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 – 2020

V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Usnesení vlády
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2020 Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2020 Usnesení vlády č. 443 ke Zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2020
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2019 Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2019
Usnesení vlády č. 528 ke Zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok
2019
Zpráva o plnění Strategie

elektronizace VZ – 2018

Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2018
Usnesení vlády č. 316 ke Zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2018
Zpráva o plnění Strategie

elektronizace VZ – 2017

Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2017
Usnesení vlády č. 396 ke Zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2017
Zpráva o plnění Strategie

elektronizace VZ – 2016

Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2016
Usnesení vlády č. 397 ke Zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2016

 

Další dokumenty schválení Vládou ČR týkající se problematiky eProcurementu

Usnesení Vlády Popis
Usnesení Vlády

o povinném využívání NEN

Usnesení Vlády č. 467/2017,

Příloha č. 1 UV 467/2017

Od 1.7.2018 byla stanovena povinnost pro zadavatele dle

ZZVZ §4 odst. 1 písm. a) a c)  (tj. ústřední orgány státní správy a jejich

podřízené organizace) zadávat v NEN:

 • Vybrané komodity (stejné jako v minulosti v režimu
  elektronických tržišť) povinně BEZ VÝJIMKY
 • U ostatních veřejných zakázek bylo možné požádat
  o výjimku z používání NEN
 • Nutné předpoklady pro udělení výjimky (ze strany MMR):
  • Zadavatel využívá certifikovaný nástroj
  • Zadavatel zajistí napojení svého IEN na profil zadavatele NEN
  • Zadavatel se zaváže napojit svůj IEN na jakékoliv další
   rozhraní NIPEZ určené k převodu dat o veřejných zakázkách
  • Výjimka musí být ekonomicky odůvodnitelná – mít ekonomický smysl
 • Výjimky uděluje Vláda ČR
Aktualizace usnesení Vlády

o povinném využívání NEN

Usnesení vlády ze dne 19. června
2018 č. 408 o změně usnesení vlády
ze dne 21. června 2017 č. 467,
o uložení povinnosti využívat
Národní elektronický nástroj
při zadávání veřejných
zakázek
UV 408 o povinném
využívání NEN – celkové znění
 • Nahradilo usnesení vlády č. 467/2017
 • Výjimka z povinného využívání NEN (i nadále udělována
  Vládou ČR) může být nově schvalována na všechny veřejné zakázky
 • bylo stanoveno 3 měsíční přechodné období pro implementaci
  Pravidel NEN do interních předpisů zadavatele
 • byly uloženy úkoly pro MMR týkající se zrychlení doby odezvy aplikace NEN
Aktualizace akčního plánu

strategie

elektronizace veřejných

zakázek 2016 – 2020

Aktualizace-akcniho-planu
UV-c-57_2019
 • aktualizovala úkoly uložené Ministerstvu pro místní rozvoj
  a dalším subjektům v oblasti eProcurementu
 • zavádí projekt NIPEZ 2.0

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best over the counter mens sex pills male enhancement pills at gas station near me maverick max male enhancement supplements to improve premature ejaculation can edging help with premature ejaculation how to enhance male orgasam swag male enhancement pills reviews xxx zone pills male enhancement can i take 2 viagra pills in one day erectile dysfunction cures over the counter dakota apple cider vinegar gummies with the mother one time name in weight loss supplements goli apple cider vinegar gummies help you lose weight burn a small belly fat hydroxycut weight loss supplement belly fat burning diet for men in 40s orange county keto gummies review top ten exercises to burn belly fat 10 best belly fat burning exercises what gym equipment burns belly fat nano slim x keto acv gummies kim kardashian the best natural supplements for weight loss cbd made my pain worse professor christopher neal cbd gummies cbd gummy for adhd and autism child supreme cbd gummies para que sirve best thc gummies for giggles cbd infused gummies for pain will cbd help severe back pain cbd melatonin gummies usa cbd for gum pain paul mccartney and cbd gummies cbd paul mccartney gummies liberty cbd gummies side effects to 10 cbd products cbd fibromyalgia therapeutic benefits how long do thc gummies stay in system drug test can you take cbd gummies with blood thinners what are cbd hemp gummies good for does now nutrition have cbd gummies