24 Říj

Národní legislativa

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podrobně rozpracovává postupy při zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek; rozšiřuje také výslovný výčet zásad, kterými se musí zadavatel řídit, o zásadu přiměřenosti a nově zahrnuje i úpravu koncesního řízení, která byla v minulé právní úpravě předmětem samostatného koncesního zákona.

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
discreet male enhancement prescriptions hulu add best male enhancement supplement at gnc tek male enhancement pills reviews pills to increase sex drive male pakistan hims pills for ed kong male enhancement pills is lipozene a good diet pill diet pill makes you poop fat does dr oz endorse fat burning pills ace diet pills drug test can you lose weight on lexapro does higher testosterone make you lose weight lose weight tone up does going on the pill make you fat can i lose weight if i stop drinking alcohol how to lose weight on arms surefire way to lose weight belo medical group diet pills ctfo CBD products CBD oil performance anxiety CBD products legal in missouri purekana CBD gummies reviews is CBD oil good for sciatica pain do CBD infused gummies get you high CBD oil for pain reviews purelana CBD gummies purekana premium CBD gummies for ed royal blend CBD gummies for pain CBD for pain roll on selling CBD products accross state lines edible CBD products near me does CBD help you sleep CBD products for horses wyld CBD gummies amazon best CBD oil for sleep aid CBD stick for pain relief green apple CBD gummies dr phil where to buy condor CBD gummies near me do hemp gummies contain cbd combat anxiety with cbd