27 Říj

Metodická stanoviska

Doplňující text k výkladovému stanovisku ÚOHS k ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ týkajícího se povinnosti podání námitek nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt
Doplňující text k výkladovému stanovisku ÚOHS k ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ týkajícího se povinnosti podání námitek nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt
Orientační metodická tabulka se lhůtami (72 hodin blokace námitek)
Orientační metodická tabulka se lhůtami (72 hodin blokace námitek)

Možnosti řešení nákupu energií
Možnosti řešení nákupu energií

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj doporučující materiál, který by měl zejména veřejným zadavatelům poskytnout detailnější informace o tom, jaké jsou možnosti zadavatele při zadávání veřejné zakázky a případné změny závazku ze smlouvy, reagující na změny cen stavebních materiálů a energií. Materiál byl uveřejněn na adrese:
https://www.sps.cz/userfiles/indexace-15-9-2022_16632514816237.pdf;

 

FAQ k sankcím proti Rusku

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Dokument je dostupný na tomto odkazu Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).
Frequently asked questions on public procurement sanctions against Russia
Český překlad: Frequently asked questions on public procurement sanctions against Russia CZ

Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek
Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek

Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině
Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT
Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv
Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv

Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen
Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Metodické doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen
Metodické doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách prostřednictvím indexace cen

Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky
Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky

Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko
Nové zásady sociálně odpovědného environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko

Stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.

Stanovisko k zastupitelnosti uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele jejím dobrovolným uveřejněním v registru smluv
Stanovisko registr smluv

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement how long xcaliber male enhancement pills erectile dysfunction and illegal performance enhancing drugs in athletics one night love male enhancement reviews natural supplements to increase male libido is erectile dysfunction a medical condition cbd oil for pain during sex penis before and after erectile dysfunction drugs keto acv gummies health risks does wegovy decrease appetite what will i look like if i lose weight app beto keto pills reviews whats a good breakfast to lose weight coconut oil pills keto meridia prescription diet pills what is the best belly fat burner pill cbd gummies suppliers cbd product news delta 8 cbd gummies pain relief cbd chill gummies cbd infused mini fruits 150mg full soectrum cbd gummies nuleaf cbd causing anxiety where to buy cannabis gummies nyc best cbd gummies to sleep trust hills cbd gummies weller cbd products gummies that help sleep production of cbd in vermont cbd r us gummies hemp gummy anti inflammatory cbd products roseburg oregon thc gummys near me how much thc are in cbd gummies green otter full spectrum cbd gummies natures 1 cbd gummies reviews trubliss cbd gummies honestpaws honest paws cbd chews for pain fake thc edibles chuckles gummy worms cbd high blood pressure gummies