08 Čvn

Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy

V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání veřejných zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnici o udělování koncesí), které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie. ČR, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR ČR k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 29. 4. 2016 a zahrnuje nově i úpravu koncesního řízení, která byla v původní právní úpravě obsažena v samostatném koncesním zákoně. Zákon o zadávání veřejných zakázek koncese podřazuje pod pojem veřejná zakázka.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
mens health penis enlargement review sex and relationships testo male enhancement reviews What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with Viagra: How Does It Work? Side Effects is there pills for man sex ExtenZe Reviews 2024: Longest Lasting Sex Pills erectile dysfunction medication pros and cons Cannabidiol (CBD): Potential Health Benefits is 10mg of-CBD gummy a lot Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills health and wellness rhino male enhancement where to buy sex and relationships testo male enhancement reviews Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills Erectile Dysfunction: Treatment & Home Care yellow pills volume 2 How To Have A Better Orgasm For Male can male enhancement medicine from thailand cause dry orgasm Cannabidiol (CBD): Potential Health Benefits is 10mg of-CBD gummy a lot mens health penis enlargement review Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews health promotion services information male enhancement reviews drugs and supplements does male enhancement pills really work Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews