08 Čvn

Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy

V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání veřejných zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnici o udělování koncesí), které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie. ČR, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR ČR k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 29. 4. 2016 a zahrnuje nově i úpravu koncesního řízení, která byla v původní právní úpravě obsažena v samostatném koncesním zákoně. Zákon o zadávání veřejných zakázek koncese podřazuje pod pojem veřejná zakázka.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
wicked male enhancement cheap viagra alternative iron man ultra male enhancement running and erectile dysfunction extenze male enhancement commercial best price rhino thrust male enhancement best male enhancement vitamins vigrx plus price in canada rexazyte male enhancement niacin studies male enhancement virex valor male enhancement drugs that cause premature ejaculation which male enhancement pills works the best male enhancement pills walmart west virginia top 5 male enhancement pill does walmart sell male enhancement pills how long does one viagra pill last penis enlargement noninvasive study are beets good for erectile dysfunction top rated otc male enhancement pills pumpkin seeds viagra thunder male enhancement pills reviews can viagra cause strokes sexual performance anxiety supplements erectile dysfunction blood pressure powerzen male enhancement side effects diet pills that melt belly fat best way to lose weight in a month does the pill make you fat diet pills at heb does gas x make you lose weight how long does it take to actually lose weight best fat burner pills available in india baby swallowed diet pill how i lose weight in 1 month whats in keto weight loss pills blue and white capsule diet pills best liquid diet to lose weight fast simple changes to lose weight how to lose weight with knee pain