08 Čvn

Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy

V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání veřejných zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnici o udělování koncesí), které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie. ČR, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR ČR k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 29. 4. 2016 a zahrnuje nově i úpravu koncesního řízení, která byla v původní právní úpravě obsažena v samostatném koncesním zákoně. Zákon o zadávání veřejných zakázek koncese podřazuje pod pojem veřejná zakázka.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.