15 Pro

Stanoviska expertní skupiny MMR k ZVZ

Expertní skupina na svých jednáních dosud dospěla k těmto metodickým doporučením:

Prokazování kvalifikace subdodavatelem

3. prosince 2013: Z formulace návětí § 51 odst. 4 vyplývá, že dodavatel je k prokázání chybějící části kvalifikace pomocí subdodavatele oprávněn, je tedy na rozhodnutí dodavatele, zda této možnosti využije či nikoliv.

číst více…

Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek u zadavatele, který má samostatné provozní jednotky

21. listopadu 2013: Pro účely posuzování věcné souvislosti při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze zohlednit i organizační strukturu zadavatele, pokud ji tvoří samostatně hospodařící jednotky.

číst více…

Přechodné ustanovení v souvislosti s novým občanským zákoníkem

21. listopadu 2013: Pokud je zadávací řízení zahájeno před 01.01.2014 řídí se smlouva “starým” občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem, i když bude uzavřena po 01.01.2014. Zadavatel však může stanovit, že se i v takovém případě bude …

číst více…

Uveřejňování předpokládané hodnoty

21. listopadu 2013: Uveřejňování předpokládané hodnoty ve formulářích oznámení veřejné zakázky je nepovinné.číst více…

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does vyvanse help with an erectile dysfunction how to overcome erectile dysfunction without medication after sex pills in tampa what helps male libido cost of six viagra 100mg pills what supplements increase sex drive red fortera male enhancement daily male enhancement pill male enhancement good pill male enhancement at whole foods not again she said male enhancement pills best way to do male enhancement smart cbd gummies 300mg for ed extensions male enhancement formula ii review does viagra help neuropathy cure erectile dysfunction with hypnosis diet pills for antidepressant users befit keto cuts pills reviews weight loss pills banned in us how to lose weight and still drink best weight loss over the counter pills does miranda lambert endorse keto gummies foods to help lose weight and gain muscle when do i take apple cider vinegar gummies exercise bike to lose weight do pills interupt fat burning in fasting private label cbd products uk cbd products mislabled labeling thc infused gummys where do i get cbd for pain cbd pen anxiety ate 12 cbd gummies cbd driving anxiety level select cbd gummies what is in purekana cbd gummies thc gummy easy best cbd cigarettes for anxiety cbd gummies to help with food absorbtion mkx thc gummies sativa or indica thc gummies dispensary