24 Říj

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

 1. Stáhnout si příslušnou žádost o zápis do SKD a vyplnit požadované údaje lze do níže uvedené šablony.
 2. Zvolit si způsob zaslání vyplněné a podepsané žádosti, včetně příloh
  • Prostřednictvím datové schránky – IS DS
  • Zasláním žádosti na adresu elektronické podatelny MMR (posta@mmr.cz )
  • Doručení žádosti v listinné podobě na adresu Ministerstva pro místní rozvoj
 3. Uhradit správní poplatek ve výši 3 000,- Kč nejpozději v den podání žádosti
 4. Odeslat žádost, včetně doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti tak, aby mohla být ověřena kvalifikace v rozsahu požadovaném na žádosti
 5. Všechny tyto doklady musí být zaslány v originále či v úředně ověřené kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Podrobný návod nalezte v dokumentu Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelůzde.

 

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

 

Manuál – Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 1.0 – účinnost od 1. 10. 2016
Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. října 2016, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

Žádost o zápis do SKD
Žádost o výpis z SKD

Žádost o změnu v SKD
Žádost o vyřazení ze seznamu

Vzdání se práva na rozklad
Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů

Čestné prohlášení dodavatele – fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
Čestné prohlášení dodavatele – právnická osoba
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement ointment gas station male enhancement drugs can you take adderall and viagra together do kegels cause premature ejaculation amateur premature ejaculation creampie why is it that i cant stop premature ejaculation exercise to stop premature ejaculation naturally best penis enlargement medicines will viagra keep you hard after ejaculation sexual performance records kegel helps premature ejaculation supplements for premature ejaculation forum cialis used for premature ejaculation libido and arousal male keto supplements in pills fat loss green tea pills running 2 miles a day to lose weight reviews on purefit keto diet pills are keto diet pills safe with high blood pressure garcia cambogia diet pills with 95 hca keto pills from shark tank re iews does otezla make you lose weight one shot keto pills dr juan rivera will i gain weight if i stop taking diet pills about keto pure diet pills best overall diet pill does lexapro make you lose weight alli diet pills where to buy can you lose weight in your fingers does ozempic help lose weight can hot tubs help you lose weight prescription diet pills safe for diabetics the best keto diet pill lose weight on keto fast top diet pills that actually work fastin diet pills over the counter reviews do acv gummies help you lose weight how to lose weight in your late 40s josh peck weight loss diet lose weight with cabbage soup