24 Říj

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

 1. Stáhnout si příslušnou žádost o zápis do SKD a vyplnit požadované údaje lze do níže uvedené šablony.
 2. Zvolit si způsob zaslání vyplněné a podepsané žádosti, včetně příloh
  • Prostřednictvím datové schránky – IS DS
  • Zasláním žádosti na adresu elektronické podatelny MMR (posta@mmr.gov.cz )
  • Doručení žádosti v listinné podobě na adresu Ministerstva pro místní rozvoj
 3. Uhradit správní poplatek ve výši 3 000,- Kč nejpozději v den podání žádosti
 4. Odeslat žádost, včetně doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti tak, aby mohla být ověřena kvalifikace v rozsahu požadovaném na žádosti
 5. Všechny tyto doklady musí být zaslány v originále či v úředně ověřené kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Podrobný návod nalezte v dokumentu Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelůzde.

 

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

 

Manuál – Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 1.0 – účinnost od 1. 10. 2016
Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. října 2016, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

Žádost o zápis do SKD
Žádost o výpis z SKD

Žádost o změnu v SKD
Žádost o vyřazení ze seznamu

Vzdání se práva na rozklad
Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů

Čestné prohlášení dodavatele – fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
Čestné prohlášení dodavatele – právnická osoba
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cvs male enhancement boise boost sx pro male enhancement can masturbation help premature ejaculation results of male enhancement does cvs sell sex pills dx male enhancement formula where to buy sex pills in manila african male enhancement pills best way to enlarge your penis without extra drugs vaso ultra male enhancement pills will viagra cure performance anxiety clint eastwood erectile dysfunction pills what herbs help with male enhancement ed pills sold in the uae longevex maximum male enhancement 3d black rhino natural male enhancement supplements top 10 male enhancement natural supplements pills all natural male enhancement herbs dr scottsdale male enhancement doctors near me that treat erectile dysfunction target brand apple cider vinegar gummies reviews on keto max pills slimming gummies with blood orange and apple cider vinegar can i take apple cider vinegar gummies while pregnant eagle hemp gummies stop smoking high hopes CBD gummies what CBD product is tge best value CBD gummies for kids with autism best CBD gummies for type 2 diabetes hudson valley CBD products CBD oil sleep products cali hemp gummies how many mg of CBD oil for pain CBD chronic anxiety will CBD help with sleep apnea CBD living products sold in reno nv what CBD gummy is best for sleep CBD oil for pain canada athritus pain cbd how many drops of CBD oil 5000mg for sleep