24 Říj

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů

Při sestavování žádostí a při dalších souvisejících úkonech mohou dodavatelé využít manuál, který obsahuje výklad ustanovení týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů a popis postupu při jednotlivých právních úkonech ve věcech SKD:

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

 1. Stáhnout si příslušnou žádost o zápis do SKD a vyplnit požadované údaje lze do níže uvedené šablony.
 2. Zvolit si způsob zaslání vyplněné a podepsané žádosti, včetně příloh
  • Prostřednictvím datové schránky – IS DS
  • Zasláním žádosti na adresu elektronické podatelny MMR (posta@mmr.cz )
  • Doručení žádosti v listinné podobě na adresu Ministerstva pro místní rozvoj
 3. Uhradit správní poplatek ve výši 3 000,- Kč nejpozději v den podání žádosti
 4. Odeslat žádost, včetně doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti tak, aby mohla být ověřena kvalifikace v rozsahu požadovaném na žádosti
 5. Všechny tyto doklady musí být zaslány v originále či v úředně ověřené kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Podrobný návod nalezte v dokumentu Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelůzde.

 

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

 

Manuál – Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech SKD, verze 1.0 – účinnost od 1. 10. 2016
Doklady nutné pro zápis dodavatele do SKD

Šablony příslušných dokumentů k SKD, platných od 1. října 2016, naleznete v rámci níže uvedeného seznamu dokumentů:

Žádost o zápis do SKD
Žádost o výpis z SKD

Žádost o změnu v SKD
Žádost o vyřazení ze seznamu

Vzdání se práva na rozklad
Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů

Čestné prohlášení dodavatele – fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
Čestné prohlášení dodavatele – právnická osoba
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
enlarge your peni up to 40 is viagra over the counter in europe andro plus male enhancement pills sex tips that drive men crazy low sex drive depression can weight affect my sex drive men got off the pill and no sex drive sex drive increase during early pregnancy medical history assessment for premature ejaculation low sex drive meaning in hindi low sex drive during coronavirus sex drive free online watch sex drive gone but happy sexflesh fat jack penis enlarger sleeve will a bee sting to the penis enlarge it story driven sex games viagra in target male libido meds home remedies for low sex drive penis enlargement oil side effects sunmed hemp supplement vegan gummy bears cbd oil for back pain leicester beginners guide to cbd gummies cbd melatonin gummy men how much cbd should be in a pain rub what are the best tasting high grade cbd gummies cbd gummies for weight loss and pain hempmetics cbd topical pain salve reviews how much dosage of ml for sleep for cbd oil cbd for muscle pain dosage cbd vape benefits for anxiety what are cbd gummies good for uk spectrum cbd gummy reviews garden if life cbd oil review for nerve pain best hemp gummies for anxiety and depression nuleaf cbd for back pain can cbd oil be used for anxiety reputable cbd gummies sellers cbd cure social anxiety vegan cbd gummy bears uk