30 Čvc

Novely koncesního zákona

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 303/2013 Sb.

Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 179/2010 Sb.

Zákon č. 110/2009 Sb. , kterým  se  mění  zákon  č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných  prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o  podpoře  výzkumu  a  vývoje),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a další související zákony
Zákon č. 110/2009 Sb.

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 417/2009 Sb.

Zákon č. 227/ 2009 Sb., kterým  se  mění  některé  zákony  v  souvislosti  s  přijetím zákona o základních registrech
Zákon č. 227/ 2009 Sb.

Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Zákon č. 30/2008 Sb.kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
beat it up ed pills best ed sex pills god healed my erectile dysfunction shogun x male enhancement review how to cure mild erectile dysfunction pxp male enhancement review does acupuncture cure erectile dysfunction the best herbal erection pills pros and cons of extenze male enhancement does biolife cbd gummies help with erectile dysfunction male enhancement before andafter nature cure for erectile dysfunction in usa help with libido male male enhancement pills causing penile discharge medications to treat premature ejaculation are penis enlargement pills safe usa made male enhancement pills can nuva ring help sex drive fen fen diet pills super tengda chinese diet weight loss slim pills how to take lipozene diet pills best protein bars to lose weight dragons den usa diet pills does you trim diet pills work shrink diet pills reviews liquid keto pills south africa what diet pills still have ephedrine in them real body keto gummies how to lose weight in butt and thighs skip dinner to lose weight how to lose weight in thighs male can you lose weight rebounding do you have to take keto pills to loose weight do fat burning pills really work where to buy apollo cbd gummies cbd gummies bulk wholesale cbd oil for pain and arthritis products like cbd oils how much cbd will help pain the best cbd gummy bears