30 Čvc

Archiv k zákonu o veřejných zakázkách

Archiv národní legislativy k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2015
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2015 [PDF, 606.92KB]
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 30. 1. 2015]

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinné od 1. ledna 2014
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinné od 1. ledna 2014 [PDF, 935.36KB]

Ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dotčená technickou novelou (zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.)[MS Word, 207.5KB]

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 7. 2012

Transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012[PDF, 1.01MB]
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012[MS Word, 1010KB]

Pro úplnost a možnost porovnání:

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012[PDF, 796.69KB]
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012MS Word, 1008KB]

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012 (zvýrazněny změny dle posledních 3 novel; novely č. 258/2011 Sb. účinné od 12. 9. 2011 a novel č. 367/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb. účinných od 1. 1. 2012) Zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012[PDF, 977.34KB]

AKTUALIZOVNÉ znění zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012, zde dostupné v anglickém jazyce / CONSOLIDATED TEXT OF ACT no. 137/2006 Coll. on Public Contracts
(entered into effect on the 1st of April 2012)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, anglická verze[PDF, 738.23KB] – EN

Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek
(účinnost 15. 12. 2010 až 31. 5. 2012, zrušena vyhláškou č. 133/2012 Sb.)
Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek
Decree no. 339/2010 Coll.


Archiv národní legislativy, platné před 1.7.2006, uvádí původní zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, platný od
1. května 2004. Zákon č. 40/2004 Sb. předcházel současné právní úpravě veřejného investování.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Právně závazné je pouze české znění zákona publikované ve Sbírce zákonů České republiky. Následující překlady zákona č. 40/2004 Sb. jsou neoficiální.
Zákon č. 40/2004 Sb. (CZ)
Zákon č. 40/2004 Sb.  (AJ)
Zákon č. 40/2004 Sb. (NJ)

Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
Vyhláška č. 239/2004 Sb., 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 71/1967 Sb.,

V návaznosti na novelu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon”) publikovanou pod č. 60/2005 Sb. připravilo ministerstvo pro místní rozvoj novelu vyhlášky č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Kromě provedení nových ustanovení, vložených do zákona zákonem č. 60/2005 Sb., kterými se vyhláška č. 240/2004 Sb. doplňuje, obsahuje novela této vyhlášky nově vyčleněné zvláštní formuláře pro veřejnou soutěž o návrh, změnu režimu opravy uveřejňovaných údajů na centrální adrese a úpravu hodnotící metody.

Úplné znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách
Úplné znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., 

Kvůli ucelenosti vývoje právní úpravy veřejného investování předkládáme k dispozici i znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 199/1994 Sb.,

Znění právních předpisů zde uvedených jsou neoficiální, právně závazné je pouze znění publikované ve Sbírce zákonů České republiky.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
la pela male enhancement how can viagra help me male enhancement surgery nyc vitality fast acting male enhancement does viagra cure erectile dysfunction erectile dysfunction ed treatment vacurect product new delhi delhi over the counter male enhancement pill do viagra pills get old does taking testosterone help your sex drive does masturbation help sex drive daily male enhancement pill where can i get some viagra pills what is the most effective male enhancement pill rlz male enhancement natural pills does a upuncture help erectile dysfunction cvs male enhancement pill sex aids for erectile dysfunction excersizes to enhance male sexual longevity tao meet the cure viagra herbs and vitamins for male enhancement male sperm enhancement vitamins sex pills have an ape v9 male sexual stimulant best enhancement pills reviews male sexual enhancement pills that work 10 mg cbd gummies benefits cbd products for sciatica thc free cbd gummies amazon cbd pain relief oil can you take cbd gummies on a plane to florida cbd patches for pain relief uk does full spectrum hemp cbd help with stress and anxiety cbd gummies effects hold gummy under tongue cbd patches for pain near me prome cbd gummies nothing but hemp delta 9 gummies magnolia hemp thc gummies legislation for cbd products in michigan cbd gummies 250 mg effects 500mg cbd gummy review cbd oil for pain gorilla og