30 Čvc

Archiv k zákonu o veřejných zakázkách

Archiv národní legislativy k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2015
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2015 [PDF, 606.92KB]
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 30. 1. 2015]

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinné od 1. ledna 2014
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinné od 1. ledna 2014 [PDF, 935.36KB]

Ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dotčená technickou novelou (zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.)[MS Word, 207.5KB]

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 7. 2012

Transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012[PDF, 1.01MB]
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012[MS Word, 1010KB]

Pro úplnost a možnost porovnání:

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012[PDF, 796.69KB]
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012MS Word, 1008KB]

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012 (zvýrazněny změny dle posledních 3 novel; novely č. 258/2011 Sb. účinné od 12. 9. 2011 a novel č. 367/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb. účinných od 1. 1. 2012) Zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012[PDF, 977.34KB]

AKTUALIZOVNÉ znění zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012, zde dostupné v anglickém jazyce / CONSOLIDATED TEXT OF ACT no. 137/2006 Coll. on Public Contracts
(entered into effect on the 1st of April 2012)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, anglická verze[PDF, 738.23KB] – EN

Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek
(účinnost 15. 12. 2010 až 31. 5. 2012, zrušena vyhláškou č. 133/2012 Sb.)
Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek
Decree no. 339/2010 Coll.


Archiv národní legislativy, platné před 1.7.2006, uvádí původní zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, platný od
1. května 2004. Zákon č. 40/2004 Sb. předcházel současné právní úpravě veřejného investování.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Právně závazné je pouze české znění zákona publikované ve Sbírce zákonů České republiky. Následující překlady zákona č. 40/2004 Sb. jsou neoficiální.
Zákon č. 40/2004 Sb. (CZ)
Zákon č. 40/2004 Sb.  (AJ)
Zákon č. 40/2004 Sb. (NJ)

Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
Vyhláška č. 239/2004 Sb., 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 71/1967 Sb.,

V návaznosti na novelu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon”) publikovanou pod č. 60/2005 Sb. připravilo ministerstvo pro místní rozvoj novelu vyhlášky č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Kromě provedení nových ustanovení, vložených do zákona zákonem č. 60/2005 Sb., kterými se vyhláška č. 240/2004 Sb. doplňuje, obsahuje novela této vyhlášky nově vyčleněné zvláštní formuláře pro veřejnou soutěž o návrh, změnu režimu opravy uveřejňovaných údajů na centrální adrese a úpravu hodnotící metody.

Úplné znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách
Úplné znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., 

Kvůli ucelenosti vývoje právní úpravy veřejného investování předkládáme k dispozici i znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 199/1994 Sb.,

Znění právních předpisů zde uvedených jsou neoficiální, právně závazné je pouze znění publikované ve Sbírce zákonů České republiky.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
erection pills called big penis python 4k male enhancement does extenze help with erectile dysfunction trojan male enhancement pill penis growing pills how long do it take for extenze to work rhino pills age limit customer rated erection pills do penis pills work dr long erection pills best sex enhancers for males erection pills benefits what is noxitril male enhancement guaranteed male enhancement pills herbal erection pills usa stiff box male enhancement pills do male enhancements pills really work happy time male enhancement pill cialx male enhancement pills what does male enhancement do for you do diet pills speed up your metabolism how effective are keto gummies how to use keto diet pills armor trim diet pills shark tanks mg diet pills long term weight loss diet pills wegovy weight loss reviews shake diet plan for weight loss how to lose weight like the biggest loser does diet pills show up on a drug test daily home workout to lose weight how is wegovy dosed body envy diet pills diet pills that work fast for men keto strong pills adamaris lopez fat burner pills and apple cider vinegar cbd rosin benefits diamond cbd gummies rating cbd gummies for spd harmony leaf cbd gummies where to buy