13 Čvc

Prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška Ministerstva financí
Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 248/2016 Sb.
Ministerstvo financí vydává na základě § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanoviska k uzavírání smluv na koncese na stavební práce a služby územními samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, nebo jinými právnickými osobami, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu. Uvedení veřejní zadavatelé jsou povinni zaslat Ministerstvu financí žádost, kterou Ministerstvo financí posuzuje z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci uvedeného veřejného zadavatele nebo na mezinárodní závazky České republiky. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy tito veřejní zadavatelé žádají, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele. Vyhláška Ministerstva financí stanoví náležitosti obsahu této žádosti.
REGULATION No. 248 on elements of the application for a prior opinion on the conclusion of a public contract and on modification of the contractual obligation pursuant to the Act on Public Procurement

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
multiply male enhancement pills how to cure male premature ejaculation delay anti premature ejaculation pills male enhancement pills san antonio vitamin that helps with erectile dysfunction over the counter sex pills with viagra burn belly fat using sex pills does burdock root help male erectile dysfunction does garlic cure erectile dysfunction what are the best pills for erection for men all natural ed pills oklahoma city best male sex pills foods that help with male sex drive where can i get erection pills rize labs keto gummies can you smoke weed while on diet pills birth control pills weight loss does diet pills affect drug tests cyrix apple cider vinegar gummies reviews about goli apple cider vinegar gummies hemp cbd infused gummies 25mg gummy bear thc 10mg thc gummies retail cost best cbd products online how much is a 300mg thc gummies bag cost mayim cbd gummies cbd product lied about thc levels is cbd or thc better for arthritis pain best cbd products california sleepy zs cbd gummies cbd for back and nerve pain bliss gummies cbd cbn or cbd for anxiety wyld cbd gummies review just cbd gummies sativa how strong is 25 thc gummies best form of cbd for anxiety informacion sobre los productos cbd chi thc gummies serenity cbd gummies on shark tank