18 Čvc

Profil zadavatele

V § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Podrobnější požadavky na profil zadavatele jsou stanoveny v § 214 zákona a v prováděcích předpisech.

Dne 31. 5. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která vstoupila v účinnost dne 1. 10. 2016 společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatelé jsou v souladu s § 18 odst. 5 této vyhlášky povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

V Informačním systému o veřejných zakázkách v sekci „Profily zadavatelů“  je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat podle nové právní úpravy.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:

Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz

Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oneuis@mmr.cz

Přehled certifikovaných profilů zadavatele – podrobný přehled certifikovaných elektronických nástrojů je k dispozici zde

Adresa Funkčnost Prostředí
Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/ Ano Ano
E-ZAK https://www.ezak.cz/ Ano Ano
X-EN https://www.vhodne-uverejneni.cz/x-en-certifikovany-elektronicky-nastroj Ano Ano
Tender arena https://www.tendersystems.cz/tenderarena.html Ano Ano
Profily zadavatelů https://profily.proebiz.com/ Ano Ano
zadavatel.cz https://www.zadavatel.eu/, https://www.e-zakazky.cz/ Ano Ano
CENT https://www.profilzadavatele-vz.cz/ Ano Ano
KDV https://www.kdv.cz/ Ano Ano
FirstBuySale http://www.firstbuysale.info/ Ano Ano
x:tendr-profil zadavatele https://www.rts.cz/profil-zadavatele.aspx Ano Ano
Eveza https://www.eveza.cz/ Ano Ano
EZVR https://vz.svs.cz/index.php?page=vz&flt=0 Ano Ne
Athena https://www.nasprofil.cz/ Ano Ne
eZakazky Ano Ne
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement teri bradshaw magnum emla cream reviews premature ejaculation can exercise help cure premature ejaculation mucuna pruriens for male enhancement dermal filler male enhancement supplements to improve male sex drive great diet pills that work fast vitality hq keto acv gummies shark tank diet pill investment good diet pills you can buy in the store beta keto diet pills did adele really take keto pills medical cbd gummies new age cbd gummies review hellfire cbd gummies wana thc gummies co2 hemp vs cbd gummies for anxiety cbd d9 gummies delta 9 gummies asheville 200 mg cbd for sleep virility max male enhancement reviews extension male enhancement pills treating erectile dysfunction at home erectile dysfunction how to fix it shark tank weight loss gummies legit diet pills and no exercise blood pressure medication and blood clots allergy medications safe for high blood pressure overdose on blood pressure medication caretaker medical blood pressure can i take aspirin with high blood pressure medication common blood pressure medications for elderly non drug treatment for high blood pressure is crestor a blood pressure medication what happens if a cat eats a blood pressure pill lower your blood pressure without drugs cbd oil skin benefits take orally cbd gummies medterra younabis cbd gummies review shopify cbd gummies