18 Čvc

Profil zadavatele

V § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Podrobnější požadavky na profil zadavatele jsou stanoveny v § 214 zákona a v prováděcích předpisech.

Dne 31. 5. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která vstoupila v účinnost dne 1. 10. 2016 společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatelé jsou v souladu s § 18 odst. 5 této vyhlášky povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

V Informačním systému o veřejných zakázkách v sekci „Profily zadavatelů“  je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat podle nové právní úpravy.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:

Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz

Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oneuis@mmr.cz

Přehled certifikovaných profilů zadavatele – podrobný přehled certifikovaných elektronických nástrojů je k dispozici zde

Adresa Funkčnost Prostředí
Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/ Ano Ano
E-ZAK https://www.ezak.cz/ Ano Ano
X-EN https://www.vhodne-uverejneni.cz/x-en-certifikovany-elektronicky-nastroj Ano Ano
Tender arena https://www.tendersystems.cz/tenderarena.html Ano Ano
Profily zadavatelů https://profily.proebiz.com/ Ano Ano
zadavatel.cz https://www.zadavatel.eu/, https://www.e-zakazky.cz/ Ano Ano
CENT https://www.profilzadavatele-vz.cz/ Ano Ano
KDV https://www.kdv.cz/ Ano Ano
FirstBuySale http://www.firstbuysale.info/ Ano Ano
x:tendr-profil zadavatele https://www.rts.cz/profil-zadavatele.aspx Ano Ano
Eveza https://www.eveza.cz/ Ano Ano
EZVR https://vz.svs.cz/index.php?page=vz&flt=0 Ano Ne
Athena https://www.nasprofil.cz/ Ano Ne
eZakazky Ano Ne
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best natural supplements for erectile dysfunction gnc viapro male enhancement pills total life changes sex pills kangaroo ed treatment pills duraflex us male enhancement pills treating premature ejaculation with acupuncture where to purchase erectile dysfunction pills where to apply essential oils for male enhancement does viagra treat ed permanently limited edition stick shift male enhancement sensual tabs male enhancement how can a doctors treat erectile dysfunction male enhancement pills at gas station near me gas station male enhancers does vitamin b6 help you lose weight ms energy diet pills schedule for diet pills reviews on the diet pill alli keto plus acv gummy speedy keto acv gummies ingredients list advanced keto pills shark tank reviews for razalean diet pills best bee pollen diet pill over the counter diet pill that actually works cbd oil ncbi anxiety cbd gummies for sex review difference between full spectrum and broad spectrum cbd gummies sera labs cbd gummies cost can u take cbd for pain blue moon cbd gummies uk premium hemp cbd gummies which cbd product is best for arthritis can people in military use cbd products pureganics cbd gummies health benefits of hemp cbd where to buy cbd clinic products near me cbd cannabis products krave full spectrum cbd gummies reviews aesop products cbd dr gupta cbd gummies