30 Čvc

Prováděcí předpisy k zákonu o veřejných zakázkách

Nařízení vlády provádí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Na základě tohoto nařízení vlády zadavatel při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3 zohlední energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti.
GOVERNMENT DECREE No. 173 on determining binding award criteria of public contracts for the acquisition of road vehicles

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1/ Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj

Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 230/2012 Sb.[PDF, 2.12MB]

Klasifikace stavebních objektů je zaměřena na účelové a technické řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké přesnosti při stanovení předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice.

Klasifikace je čtyřstupňová: obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová charakteristika.

Stavebním objektem je pro tyto účely prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby.

Stavební prací výrobní povahy se pro tyto účely rozumí samostatná dodávka výsledku stavební výroby směřující k výrobě stavebního objektu.

Dle § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb., jsou všechny stavební objekty a inženýrské objekty zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Klasifikace stavebních a inženýrských objektů  (obvykle je uváděna zkratkou JKSO) obsahuje druhy a obory stavebnictví, skupiny a konstrukční charakteristiky. Zahrnuje tedy třídění z hlediska účelu i konstrukčního systému objektů, které je dlouhodobě používáno zejména při vymezení „obdobných“ stavebních prací v rámci technických kvalifikačních požadavků, případně při propočtech cen staveb ve fázi projektové přípravy a také pro porovnatelnost předpokládané hodnoty z pohledu ceny v místě a čase obvyklé. Správcem třídníku je Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR  a kompletní třídník je rovněž neomezeně dostupný na internetových stránkách www.sps.cz .

Klasifikace stavebních a inženýrských objektů [PDF, 292.72KB]

Dle § 13 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kdy formátem elektronického soupisu prací může být XML formát, viz uvedené soubory níže:

  1. Textový popis struktury a datových typů formátů věty soupisu Datová věta eSoupis [PDF, 67.96KB]
  2. Aplikační nástroj pro kontrolu formátu vytvořeného eSoupisu, jeho prohlížení, editaci jednotkové ceny a export oceněného soupisu eSoupisViewer [neznámý typ, 6.27MB]
  3. Popis struktury a pravidel formátu věty eSoupis v XML eSoupis [neznámý typ, 8.06KB]
  4. Příklad struktury formátu věty eSoupis v XML eSoupis [neznámý typ, 137.11KB]

Vyhláška č. 230/2012 Sb., zde dostupná také v anglickém jazyce/DECREE NO. 230 of 25 June 2012, laying down particulars of the delimitation of the subject-matter of a public works contract and the scope of summary worksheet of public works, supplies and services with the statement of measurements.
Decree no. 230/2012 Coll.

Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Vyhláška č. 231/2012 Sb. [PDF, 2.12MB]

DECREE NO. 231 Coll. of 25 June 2012, laying down commercial terms and conditions for public works contracts (entered into effect on the 1st of September 2012)
DECREE NO. 231/2012 Coll. [PDF, 15.88KB]

Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Vyhláška č. 232/2012 Sb. [PDF, 2.12MB]

DECREE NO. 232 Coll. of 25 June 2012, on details of the scope of justification of purposefulness of public contract and statement of reasons for public contract (entered into effect on the 1st of September 2012)
DECREE NO. 232/2012 Coll. [PDF, 36.88KB]

Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
Vyhláška č. 133/2012 Sb. [PDF, 6.19MB]

V Informačním systému o veřejných zakázkách  (http://www.isvz.cz) je v sekci „Profily zadavatelů “ k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat a testovací prostředí, kde mohou zadavatelé ověřit, že jimi generované XML odpovídá XSD schématu a strukturovaná data o veřejných zakázkách jsou v souladu s technickou specifikací.

AKTUALIZOVÁNO

Od 1. 8. 2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
Vyhláška č. 171/2015 Sb. [PDF, 1.85MB]
Vyhláška č. 133/2012 Sb. s vyznačením změn účinných od 1. 8. 2015 [PDF, 1.96MB]

Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 162/2011 Sb. [PDF, 327.39KB]

DECREE NO. 162 Coll. of 8 June 2011, on the Manner of Laying down Separate Technical Conditions  for the Purposes of the Act on Public Contracts
DECREE NO. 162/2011 Coll.

Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 328/2006 Sb.

Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
(účinnost od 20. 1. 2011)
Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů [PDF, 2.48MB] (pdf – 2,48 MB)
Decree no. 9/2011 Coll. [PDF, 44.67KB]

2/ Související vyhlášky a právní předpisy ostatních resortů

Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 167/2012 Sb. [PDF, 682.19KB]

Vyhláška č. 172/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
Vyhláška č. 172/2011 Sb. [PDF, 233.58KB]Vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 274/2006 Sb.

Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 393, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 393/2015 Sb., kterým se novelizují nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2016
Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., ve znění účinném od 1.1.2016

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
rock hard erection pills good natural male enhancement omni male enhancement shark tank top sex ed pills for males natural male enhancement foods stamina and performance blue ox male enhancement reviews peloton workouts to lose weight does chewing gum make you lose weight diet pills 60 capsules what if you miss a wegovy dose how to dispose of wegovy needles lose or loose weight how to lose weight with trulicity keto pills and antidepressants can you lose weight playing pickleball will i lose weight if i only drink water how to lose weight while drinking alcohol does hydroxycut weight loss pills work best keto supplement pills how to not gain weight after diet pills does starving yourself make you lose weight summer trim keto gummies pill that burns fat while sleeping shark tank grapefruit diet slimming pills appetite suppressant medication on prescription african mango diet pills philippines natural appetite suppressant supplements exercises you can do at home to lose weight cbd gummy dosage for beginners gummies thc refrigerated anatomy one cbd gummies price thc or cbd best for sleep hiw msny cbd gummies shiukd you eat dsiky where to buy medterra cbd gummies tested cbd products empire extracts cbd edible gummy drops premium cbd products virginia cbd hemp extract benefits cbd products in store wholesale hemp cbd products