13 Lis

Novely původních evropských zadávacích směrnic

Novely upravující stávající právní předpisy EU, zejména potom směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady, které byly transponovány do českého národního právního řádu za účelem harmonizace s vnitřním trhem EU a Evropským hospodářským prostorem, ve smyslu sjednocení mechanismů při zadávání veřejných zakázek s důrazem na rovné zacházení, transparentnost a efektivnost.

Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 

Směrnice 2009/81/ES Směrnice 2009/81/ES se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, jejichž předmětem jsou:

a) dodávky vojenského vybavení, včetně dílů, součástí nebo montážních bloků;b) dodávky citlivého vybavení, včetně dílů, součástí nebo montážních bloků;

c) stavební práce, dodávky a služby přímo související s vybavením uvedeným v písmenech a) a b) pro veškeré fáze jeho životního cyklu;

d) stavební práce a služby pro výhradně vojenské účely či citlivé stavební práce a citlivé služby.

Do českého právního řádu byla směrnice 2009/81/ES transponována zákonem č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Směrnice 2009/33/ES    

Směrnice 2009/33/ES vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO 2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

Do českého právního řádu byla směrnice 2009/33/ES transponována zákonem č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES

Do českého právního řádu byla směrnice 2007/66/ES transponována zákonem č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
which is the best male enhancement pns king single male enhancement erectile dysfunction pills in pakistan do condoms help prevent premature ejaculation can i have male enhancement products on instagram male enhancers in liquid proper cbd gummies enlargement how does vertenex good for male enhancement do any of these male enhancement pills work instant erection pills over the counter in usa order blue ox male enhancement what happened to joymode homeopathy medicine to cure premature ejaculation top 5 premature ejaculation pills in usa home remedies male enhancement powder virgo now male enhancement diet pills for 14 year olds green tea fat burning pills review weight loss pills phen fen reviews for keto acv luxe gummies trufix diet pills ingredients f1 keto acv gummy is fish oil pills good for weight loss how to lose weight with metamucil high peaks cbd gummies reviews for hair loss monat cbd products reviews on blissful aura cbd gummies does cbd ointment help with joint pain thc gummies that help with sleep hempworx cbd gummies 750 mg cbd product manufacturing process what different types of cbd products are available cbd gummies near me cvs cbd to sleep dose what are the ingredients in purekana cbd gummies do thc gummy bears expire hemp clinic chill gummies review fun drops hemp gummies reviews 60 count cbd gummies biotin cbd gummies