13 Lis

Nařízení k formulářům

Nařízení jako prováděcí akty Komise EU a Rady slouží k přímé implementaci práva Evropské unie. Nařízení napomáhají při sbližování nebo při implementaci práva Evropské unie do národních právních řádů a je možné s nimi nakládat bez prováděcího vnitrostátního aktu. Nařízení jsou v rámci sbližování a implementace práva Evropské unie do národních právních systémů přímo použitelným a závazným nástrojem v celém svém rozsahu. Uvedenými Nařízeními se mění obsahové přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ze dne 30. dubna 2004, kdy došlo k jejich publikování Úředním věstníkem EU.

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 (elektronické formuláře)

 

ARCHIV

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie. Prováděcím nařízením č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011 se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a jímž se zrušuje dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
top sex pills for male will testosterone pills help with ed vert3x perk male enhancement the vitamin shoppe male enhancement how do natural male enhancement pills work how to enhance male solo masturbation stiff nights male enhancement does prozac help with premature ejaculation what can be done to help erectile dysfunction non prescription medication for premature ejaculation mars male enhancement pills does walmaet sell ed pills that work gear isle male enhancement pills new medications for erectile dysfunction best men sexual supplement enhancement longjack max size male enhancement star spangled cbd gummies does cbd gummies increase blood pressure can you order thc gummies online in virginia reviews on anatomy one cbd gummies lume cbd gummies how many 10 mg cbd gummies should you take smokes for less raymond ave cbd gummies radiant supplements inc cbd gummies cbd products without thc for sale full spectrum cbd tincture most reputable cbd gummies does cbd help for sleep how long does a 100 mg thc gummy last is the cbd in gummies hemp derived nano cbd products king of chill cbd gummies 100 mg real cbd gummies for anxiety cbd high strength gummies cbd products chesterfield va avana cbd gummies para que sirve friendly high tolerance delta 9 gummies potential benefits of cbd bernard pivot cbd gummies cbd gummies make me mean