15 Pro

Stanoviska

Stanovisko Finančního analytického úřadu k uplatňování mezinárodní sankcí EU vůči koncernu STRABAG

Na základě šetření vydal Finanční analytický úřad ke dni 8. srpna 2022 sdělení, že vůči společnostem koncernu STRABAG se sídlem v České republice se neuplatňují mezinárodní sankce podle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ani podle článku 5k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se společnosti koncernu STRABAG mohou účastnit zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadavatelé mohou s těmito společnostmi uzavírat smlouvy na veřejné zakázky v souladu se ZZVZ a následně tyto smlouvy plnit, respektive odesílat společnostem platby za poskytnutá plnění.


Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu účinnost této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Vzhledem k této skutečnosti, pro posílení principu právní jistoty a v rámci předcházení možných komplikací při potenciálních následných kontrolách, doporučujeme zadavatelům, aby pro veřejné zakázky zadávané od 1. 4. 2012 zpracovali odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci pokynů uvedených v níže přiloženém dokumentu.
Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky


Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu účinnosti této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Skutečnost, že k 1. 4. 2012 není vydán prováděcí předpis ZVZ, nemá vliv na zákonnou povinnost zadavatelů uveřejňovat informace o veřejných zakázkách na svém profilu zadavatele. Pro informaci uvádíme shrnutí základních požadavků na profil zadavatele.
Náležitosti profilu zadavatele a postup zadavatele při uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele


Doporučení MMR ČR k postupu u zakázek, u nichž má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 55/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Doporučení odkazuje na některé formální změny v režimu formalizovaných řízení dle ZVZ.
Doporučení MMR postupu u zakázek, u kterých má být smlouva uzavřena po 1.4.2012


Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci novelizovaných základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Stanovisko k aplikaci novelizovaných kvalifikačních předpokladů


Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů
Stanovisko k prokázání shody elektronického nástroje


V souladu s ustanovením § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nový způsob ověřování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky a formou vyhlášky stanovilo podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů o certifikátu shody a platnosti certifikátu shody. Přílohu vyhlášky tvoří standard pro posuzování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky. Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány při certifikaci elektronických nástrojů ve smyslu § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány


Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k uveřejňování výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Zjednodušené podlimitním řízení a profil zadavatele


Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prokazování a posuzování základní kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Prokazování kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 písm. k), l) a m) v zadávacím řízení


Stanovisko k úpravě povinností veřejného zadavatele aplikovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, případně zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, při zajišťování dodávek nebo služeb v případě, kdy vznikající smluvní vztah nepředpokládá a priori přímou platbu ze strany veřejného zadavatele dodavateli.
Stanovisko – povinnosti veřejného zadavatele aplikovat ustanovení ZVZ resp. KZ


Stanovisko – Nejvýše přípustné stáří výpisu ze živnostenského rejstříku


Stanovisko k bezdlužnosti v rámci prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů


Stanovisko ke GPA 2
– stanovisko, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement – GPA), jež upravuje základní principy a základní práva a povinnosti, které je nutné dodržovat při zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran GPA.


Další stanoviska lze najít na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS):
www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky/    


Postup při uveřejňování ve Věstníku Veřejných zakázek informací o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Postup při uveřejňování ve Věstníku Veřejných zakázek informací o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Stanovisko-k-aplikaci-noveho-zakladniho-kvalifikacniho-predpokladu_2016

Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-169-2016

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.