15 Pro

Stanoviska

Stanovisko Finančního analytického úřadu k uplatňování mezinárodní sankcí EU vůči koncernu STRABAG

Na základě šetření vydal Finanční analytický úřad ke dni 8. srpna 2022 sdělení, že vůči společnostem koncernu STRABAG se sídlem v České republice se neuplatňují mezinárodní sankce podle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ani podle článku 5k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se společnosti koncernu STRABAG mohou účastnit zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadavatelé mohou s těmito společnostmi uzavírat smlouvy na veřejné zakázky v souladu se ZZVZ a následně tyto smlouvy plnit, respektive odesílat společnostem platby za poskytnutá plnění.


Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu účinnost této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Vzhledem k této skutečnosti, pro posílení principu právní jistoty a v rámci předcházení možných komplikací při potenciálních následných kontrolách, doporučujeme zadavatelům, aby pro veřejné zakázky zadávané od 1. 4. 2012 zpracovali odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci pokynů uvedených v níže přiloženém dokumentu.
Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky


Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen „novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K datu účinnosti této novely nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Skutečnost, že k 1. 4. 2012 není vydán prováděcí předpis ZVZ, nemá vliv na zákonnou povinnost zadavatelů uveřejňovat informace o veřejných zakázkách na svém profilu zadavatele. Pro informaci uvádíme shrnutí základních požadavků na profil zadavatele.
Náležitosti profilu zadavatele a postup zadavatele při uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele

best celine 5693 fashionable women messenger bags review has made use of countless distinguished elaborate functions and skills.best rolexdatejustwholesale replica rolex datejust 41mm mens m126334 0027 green dial online shop.


Doporučení MMR ČR k postupu u zakázek, u nichž má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 55/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Doporučení odkazuje na některé formální změny v režimu formalizovaných řízení dle ZVZ.
Doporučení MMR postupu u zakázek, u kterých má být smlouva uzavřena po 1.4.2012


Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci novelizovaných základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Stanovisko k aplikaci novelizovaných kvalifikačních předpokladů


Prokázání shody elektronického nástroje s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů
Stanovisko k prokázání shody elektronického nástroje


V souladu s ustanovením § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nový způsob ověřování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky a formou vyhlášky stanovilo podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů o certifikátu shody a platnosti certifikátu shody. Přílohu vyhlášky tvoří standard pro posuzování shody elektronických nástrojů s legislativními požadavky. Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány při certifikaci elektronických nástrojů ve smyslu § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány


Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k uveřejňování výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Zjednodušené podlimitním řízení a profil zadavatele


Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prokazování a posuzování základní kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Prokazování kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 písm. k), l) a m) v zadávacím řízení


Stanovisko k úpravě povinností veřejného zadavatele aplikovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, případně zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, při zajišťování dodávek nebo služeb v případě, kdy vznikající smluvní vztah nepředpokládá a priori přímou platbu ze strany veřejného zadavatele dodavateli.
Stanovisko – povinnosti veřejného zadavatele aplikovat ustanovení ZVZ resp. KZ


Stanovisko – Nejvýše přípustné stáří výpisu ze živnostenského rejstříku


Stanovisko k bezdlužnosti v rámci prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů


Metodické stanovisko ke GPA
– stanovisko, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement – GPA), jež upravuje základní principy a základní práva a povinnosti, které je nutné dodržovat při zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran GPA.


Další stanoviska lze najít na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS):
www.compet.cz/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky/    


Postup při uveřejňování ve Věstníku Veřejných zakázek informací o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Postup při uveřejňování ve Věstníku Veřejných zakázek informací o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Stanovisko-k-aplikaci-noveho-zakladniho-kvalifikacniho-predpokladu_2016

Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-169-2016

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
active ingredient in ed pills vxl male enhancement customer service number buy male enhancement online viagra pills from usa max hard male enhancement reviews over the counter drugs to help premature ejaculation cbd gummies for men sex near me z vital male enhancement how to enlarge penis without pills bodysource sexual enhancement pills pills to cure premature ejaculation in kenya sublingual medication for erectile dysfunction what do sex drive pills do fda approved erectile dysfunction pills iron warrior male enhancement what do penis enlargment pills do is viagra helpful for dementia what drugs are used to treat erectile dysfunction sizegenix male enhancement supplement bobby lee sex on pills best natural supplement for premature ejaculation maxsize male enhancement pills review where is wegovy manufactured one shot pure keto pills where can i buy biolife keto gummies what is the best belly fat diet pill acv burn keto gummies reviews is keto diet helpful for weight loss can you take laxatives while taking diet pills review apple cider vinegar gummies cbd stone pain control where to find cbd products cbd benefits lower back pain taking cbd to sleep extrax cbd gummies list of cbd products for everything cookies cbd products cbd for sleep adhd do delta 9 gummies get u high usa prescription cbd for sleeping