17 Zář

Různé

Dne 5.července 2018 Evropská komise vydala Prováděcí rozhodnutí o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU v případě zakázek zadávaných na určité činnosti související s maloobchodními dodávkami elektřiny a zemního plynu v České republice (odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1134). Žádost byla podána v listopadu 2016 věcně příslušným Ministerstvem průmyslu a obchodu a týkala se vynětí maloobchodních dodávek elektřiny a plynu z působnosti směrnice 2014/25/EU. Evropská komise v daném případě rozhodla, že se směrnice 2014/25/EU  nevztahuje na veřejné zakázky zadané zadavateli v případě maloobchodních dodávek zemního plynu. Dále Evropská komise rozhodla, že se směrnice 2014/25/EU nadále vztahuje na veřejné zakázky zadané zadavateli v případě maloobchodních dodávek elektřiny.

Překlad stručného oznámení o skutečnostech vyplývajících z brexitu pro oblast zadávání veřejných zakázek

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_cs.pdf

Směrnice rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hosçpodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what is the top rated male enhancement pill highest rated male enhancement want penis enlargement pills pro vital plus male enhancement clown you want penis enlargement pills which sex pills are the best for sex male enhancers at cvs do sex pills make you horny why is my boyfriend taking male enhancement pills do ed pills make your penis bigger herbs to enhance male libido fat extreme male enhancement male enhancement pills heartburn boost male libido supplement do ultimate keto gummies really work do shrooms make you lose weight does cryo help you lose weight what diet pill did kelly clarkson take lily slimming diet pills reviews diet pill executives jailed contempt apple cider vinegar pills with keto plush care prescribe diet pills elitemax keto diet pills keto pills in pakistan how much are thc gummies in connecticut just cbd gummie how long will thc gummies show up on drug test what are the best cbd products for pain how many cbd gummies does it take to feel it cbd and pain pills interaction super sky cbd gummies tinnitus cbd gummies recipe with jello best cbd gummies near me is green leafz cbd gummies legit green cbd gummies price uk sunmed cbd products thc where to buy hangaroo cbd gummies vital leaf hemp gummies true north cbd gummies reviews cbd for ibs pain