27 Lis

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ (dále jen IK NIPEZ) je jedním z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který řeší napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

Funkce IK NIPEZ

IK NIPEZ a napojení na ISZR zajišťuje aktuální a jednotné informace o subjektech v dotčených systémech NIPEZ vznikajících v souvislosti s registrovanou needitační agendou A53 (Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon), kterou vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V cílovém stavu budou na IK NIPEZ respektive na ISZR napojeny všechny informační systémy NIPEZ a dojde tak ke zkrácení doby realizace zadávacího procesu pro uživatele NIPEZ. V cílovém stavu bude moci MMR jako správce informačních systémů NIPEZ a gestor zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ) efektivněji vyhodnocovat trh veřejných zakázek v ČR.

IK NIPEZ byla vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena v rámci projektu „Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR“ reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/14.08493, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

MMR vyvinulo IK NIPEZ tak, aby v provozní fázi byla přístupná i pro jiné needitační agendové informační systémy spadající nejen do resortu MMR.

Pro uživatele dotčených informačních systémů NIPEZ neznamená zprovoznění IK NIPEZ žádné zvýšené či nové nároky na zadávání veřejných zakázek v těchto systémech.

Informace k technickému popisu rozhraní IK NIPEZ

Technický popis rozhraní IK NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou  NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou NIPEZ

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
most effective erection pills ardent male enhancement pills reviews hard 10 days male enhancement pills liborectin male enhancement reviews prescription free male enhancement healing erectile dysfunction through masturbation excercise rock rx male enhancement male libido enhancement pills top 10 instant sex pills on the market swiss navy size male enhancement best sexual performance booster pills liquid nitrogen male enhancement are the keto gummies safe can smoking make you lose weight shark tank weight loss gummies do they work running on treadmill to lose weight can diet pills stop you from getting pregnant do cleanses help lose weight what are some names of prescription diet pills when you have diarrhea do you lose weight dragons den usa diet pills does you trim diet pills work shark tank keto diet pills full episode on the rocks keto gummies nutrition facts stop receiving keto diet pills triple s diet pills do keto pills have caffeine in it shark tank approved keto pills how much weight would you lose fasting for 7 days best german diet pills cbd gummies wallgreens cbd oil back pain cream cbd gummy for tinnitus cbd oil gummies in hot springs ar is smoking weed the same as cbd oil for pain cbd roll on sleep is it okay to tale cbd oil right before sleeping american shaman cbd products 2500mg cbd oil product cbd health benefits antipsychotic effects