30 Čvc

Prováděcí předpisy ke koncesnímu zákonu

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášky k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon
Vyhláška č. 217/2006 Sb.

Vyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona.
Vyhláška č. 238/2006 Sb.

Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
(účinnost od 27. 12. 2010)
Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR

Nařízení vlády k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Nařízení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 456, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 456/2013 Sb., kterým se novelizují nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014
Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 8. 1. 2014]

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
top sex pills to last longer does garlic cure erectile dysfunction the best herbal sex pills top 10 male sex pills male power erotic mesh enhancement short what are male enhancements safe sex pills for couples what is the safest male enhancement pill male enhancement medina mn treating ed without pills how to enhance fertility in a male where to buy sex pills in osaka what to cure premature ejaculation chinese male enhancement drugs male enhancement exercises jelqing strong male enhancement pills buck like a bull brahma erection pills sexual enhancement pills for sale in usa do semaglutide pills help with weight loss how do you lose weight in a month quick trim diet pills buy gummi weight loss liquid diets to lose weight lean and hot diet pills best funky farms cbd for anxiety bad reaction to cbd gummy does cbd help muscle pain what is delta 9 thc gummies cbd chew sleep edible gummies thc sativa how to ship cbd products can you buy cbd gummies thc gummies high cbd gummies for pain pain rub cannabis gummies toronto doctor oz cbd gummies condor cbd gummies for tinnitus reviews 4 year old thc gummies delta 9 gummy bears can cbd gummies be taken on a plane