26 Zář

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016.

K  zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik.

Metodiky jsme připravili:

  • procesní, popisující vlastní postup v  zadávacích řízeních;
  • formální, které by měly zadavatelům pomoci s formálními aspekty zadávacího řízení pomocí vzorů;
  • speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu 134/2016 Sb.

Dále uveřejňujeme metodiky oborového zaměření, např. metodiky sociální, které se dotýkají sociálních aspektů zadávání a společensky zodpovědného zadávání a metodiky šetrné (zelené), zohledňující ekologické aspekty.

Metodiky budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

V rámci metodické činnosti Ministerstvo v součinnosti s  profesními organizacemi (Hospodářská komora, ČKAIT, ČKA a další) připravuje další odborné metodiky. Tyto metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. Bude se týkat řady oblastí, např. ICT zakázek, stavebních metodik (metodika obvodových plášťů), metodiky na soutěž o návrh a projektové práce.

Manuál pro vyplnění a použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky

Účelem metodiky je jednoduchým způsobem představit zadavatelským i dodavatelským subjektům základní princip použití jednotného evropského osvědčení  pro veřejné zakázky a postup jeho elektronického vyplnění prostřednictvím standardního formuláře dostupného na internetové stránce aplikace www.espd.cz

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
1 month sizevitrexx male enhancement supplement male enhancement water pump male enhancement pills free trial usa male max male enhancement charm leaf CBD gummies male enhancement enhanced male pills reviews keto pill from shark tank can you lose weight from throwing up what is tru diet pills keto weight loss pills ingredients what is the best fat burner pill on the market drains the oil fat burning diet pills where to buy ace diet pills how to lose weight on lithium can you lose weight eating 100 carbs a day diet pills quick weight loss tapeworm diet pills wiki 100 keto science pills is metamucil and appetite suppressant how long can you take appetite suppressant fat burning pill you take at night thigh weight loss diet how to lose weight fast with asthma grapefruit diet pills side effect cbd body butter benefits cbd products wholesale suppliers puur cbd gummies 250 mg chewit cannabis gummie what ratio thc cbd works best for nerve pain low carb cbd gummies rose gummies thc does cbd gummies help with high blood pressure original miracle cbd gummies cbd gummies delta 8 covid and thc gummies cbd gummies for pain and energy nosara cbd gummies cbd products might not be as safe as you thought green valley organic cbd gummies how to make cbd gummies