22 Čvn

Společný nákup

Centrální (společný) nákup státu

Cílem centrálního (společného) nákupu státu je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.

Pravidla společného nákupu vyplývají z Přílohy č. 1 Pravidla společného nákupu (dále také Pravidla) usnesení vlády č. 487, o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu (dále také Usnesení vlády), přijatého vládou České republiky dne 8. července 2019.

Usnesení vlády a Pravidla nastavují jednoduchá, jasná a jednotná pravidla a sjednocují tři systémy Společného nákupu, a to resortní společný nákup, centrální nákup státu a meziresortní společný nákup.

 1. Resortní společný nákup je povinný nákup komodit a služeb, definovaných v článku 2 Pravidel, pro Ministerstvo a jeho Resortní organizace a pro ústřední orgán státní správy, v jehož čele nestojí člen vlády a který má dvě a více Resortních organizací, včetně těchto Resortních organizací.
 2. Centrální nákup státu je dobrovolný Společný nákup pro pověřující zadavatele z řad subjektů veřejné správy zabezpečovaný ministerstvem financí nebo ministerstvem vnitra. Ministerstvo financí je centrálním zadavatelem pro osobní vozidla kategorie M1 v kategorii NIPEZ 34110000-1 Osobní vozidla, včetně přidružených služeb. Ministerstvo vnitra je Centrálním zadavatelem pro Softwarové produkty v kategorii NIPEZ 07 a ICT komodity v kategorii NIPEZ 06.
 3. Meziresortní společný nákup je dobrovolný nákup pro pověřující zadavatele, kteří projevili zájem o společný nákup realizovaný centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel je oprávněn zabezpečovat nákup komodit a služeb, a to pro potřebu svou a potřebu pověřujících zadavatelů. O rozsahu nakupovaných komodit v rámci meziresortního společného nákupu rozhoduje centrální zadavatel.

Více informace je k dispozici na webu Ministerstva financí


Aktuální přehled centrálních nákupů státu

Název smlouvy Centrální zadavatel Popis předmětu Platnost
smlouvy do
Smluvní hodnota
v Kč bez DPH
Možnost
přistoupení
dalšího
pověřujícího
zadavatele?
Možnost
přistoupení
dalšího
dodavatele?
Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM Ministerstvo vnitra Předmětem této rámcové dohody je poskytování:

 • Licencí softwarových produktů společnosti IBM.
 • Podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti IBM.
 • Licenčních balíků “Licenční balíky IIPAASTA”.
 • Předprodejního poradenství pro všechny Objednatele.
13. 5. 2025 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 3.100.000.000,- Kč bez DPH. 3.100.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup
produktů VMware
Ministerstvo vnitra Rámcová smlouva – Poskytování:

 • poskytování nových licencí – VSphere:
  Základní serverová virtualizace
  (vSphere a její upgrady),
 • poskytování nové licencí – non vSphere:
  Produkty pro management, bezpečnost,
  správu mobilních zařízení, správu
  desktopu, nástroje pro vývoj aplikací,
  správu budování cloudů, virtualizaci
  sítí, storage a produkty vRealize
  (Networking and storage, operations –
  NSX,vSAN, vRrealize),
 • poskytování nových akademických
  licencí: Licence určené pro zákazníky z
  akademického prostředí

a další

3. 11. 2024 1.000.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup
produktů Cisco Systems
Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda – poskytování

 • Licencí ke všem programovým
  produktům Cisco Systems.
 • Podpory k produktům společnosti Cisco
  Systems.
 • Subskripcí k produktům společnosti
  Cisco Systems. Katalogových služeb
  typu “AS-Fixed”.Katalogových školících
  kreditů.
 • Bezplatného předprodejního
  poradenství pro všechny Objednatele.
11. 1. 2022 1.200.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup
produktů Microsoft
Ministerstvo vnitra Rámcová smlouva – Poskytování

 • Licencí softwarových produktů
  Microsoft na základě licenčních
  programů Enterprise vyjma produktu
  označovaného “Azure Monetary
  Commitment”.
 • Licencí softwarových produktů
  Microsoft na základě licenčních
  programů Select Plus.
 • Podpory Software Assurance na základě
  licenčních programů Enterprise a/nebo
  Select Plus.
 • Poskytování doprovodných bezplatných
  služeb dle ustanovení RS.
6. 12. 2022 4.600.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup ICT
komodit
Ministerstvo vnitra Dynamický nákupní systém

 • Průběžné realizace veřejných zakázek na
  centrální dodávky ICT komodit
  (stolních počítačů,
  plochých monitorů,
  přenosných počítačů, klávesnic a myší)
  dle aktuálních potřeb jednotlivých
  pověřujících zadavatelů, včetně jejich
  dopravy do místa plnění, včetně
  poskytování souvisejících servisních
  služeb, jakož i dalších souvisejících
  služeb a to dle Technických standardů
  ICT komodit vyhlášených ministrem
  vnitra.
26. 3. 2023 2.500.000.000,- Kč Ano Ano
Centrální nákup
produktů Oracle
Ministerstvo vnitra Dynamický nákupní systém –
poskytování

 • Poskytování služeb technické
  podpory v rámci programu Oracle
  Software Technical Support
 • Poskytování
  služeb technické podpory v rámci
  programu Oracle Hardware and
  Systems Support
 • Poskytování produktů typu Oracle
  Engineered SystemsPoskytování nových
  licencí k programovým prostředkům
  Oracle formou Cloud Subscription
30. 9. 2023 1.800.000.000,- Kč Ano Ano
Centrální nákup
produktů Oracle
Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda – Poskytování

 • Poskytování nových licencí k
  programovým prostředkům Oracle
  označovaných jako Oracle Technology
  Software, a to jako licencí v podobě Full
  Use licence, tedy licence platné pro plné
  použití bez aplikačního omezení.
 • Poskytování služeb technické podpory k
  výše zmíněným novým licencím v rámci
  programu Oracle Software Technical
  Support, přičemž jednoletá technická
  podpora je povinná.
 • Poskytnutí souvisejících služeb
  předprodejního poradenství
19. 1. 2024 900.000.000,- Kč Ne Ne

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
why do i have such a low sex drive male how to talk to your doctor about premature ejaculation how to get your sex drive back after menopause what causes premature ejaculation in men herbs to help premature ejaculation psychotherapy for premature ejaculation does nuvigil decrease sex drive pornstar nina elle driver lesbian sex penis enlargement surgery cost california what to do when you have a low sex drive medical cannabis and sex drive mens penis enlargement devices training for premature ejaculation does cymbalta effect male libido can prednisone affect sex drive are dates good for your sex drive rainbow six siege penis enlargement vigrx plus user reviews causes low libido male bus driver sex offender how much do hemp gummies cost cbd strain for pain relief difference between hemp oil and cbd oil for pain cbd gummies for sleep royal cbd cbd isolate gummies 50mg sara relief cbd gummies natural grow rx cbd gummies cbd for nerve pain in shoulder best cbd topical for knee pain cvs best cbd gummy for anxiety what happened when i tried cbd for my anxiety shape 15 cbd oil for pain best cbd oil to sleep tko cbd gummies 500mg reviews cbd gummies for fibromyalgia can i take cbd gummies before surgery keoni cbd gummies good for diabetics cbd oil for pain which strength hemp bombs cbd gummies best cbd for anxiety and sleep issues