22 Čvn

Společný nákup

Centrální (společný) nákup státu

Cílem centrálního (společného) nákupu státu je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především:

 • úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit a dosažení výrazných množstevních slev,
 • zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí,
 • snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek,
 • zefektivnění nákupních procesů, jejich zrychlení a zjednodušení,
 • větší transparentnost prováděných nákupů.

Pravidla společného nákupu vyplývají z Přílohy č. 1 Pravidla společného nákupu (dále také Pravidla) usnesení vlády č. 487, o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu (dále také Usnesení vlády), přijatého vládou České republiky dne 8. července 2019.

Usnesení vlády a Pravidla nastavují jednoduchá, jasná a jednotná pravidla a sjednocují tři systémy Společného nákupu, a to resortní společný nákup, centrální nákup státu a meziresortní společný nákup.

 1. Resortní společný nákup je povinný nákup komodit a služeb, definovaných v článku 2 Pravidel, pro Ministerstvo a jeho Resortní organizace a pro ústřední orgán státní správy, v jehož čele nestojí člen vlády a který má dvě a více Resortních organizací, včetně těchto Resortních organizací.
 2. Centrální nákup státu je dobrovolný Společný nákup pro pověřující zadavatele z řad subjektů veřejné správy zabezpečovaný ministerstvem financí nebo ministerstvem vnitra. Ministerstvo financí je centrálním zadavatelem pro osobní vozidla kategorie M1 v kategorii NIPEZ 34110000-1 Osobní vozidla, včetně přidružených služeb. Ministerstvo vnitra je Centrálním zadavatelem pro Softwarové produkty v kategorii NIPEZ 07 a ICT komodity v kategorii NIPEZ 06.
 3. Meziresortní společný nákup je dobrovolný nákup pro pověřující zadavatele, kteří projevili zájem o společný nákup realizovaný centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel je oprávněn zabezpečovat nákup komodit a služeb, a to pro potřebu svou a potřebu pověřujících zadavatelů. O rozsahu nakupovaných komodit v rámci meziresortního společného nákupu rozhoduje centrální zadavatel.

Více informace je k dispozici na webu Ministerstva financí


Aktuální přehled centrálních nákupů státu

Název smlouvy Centrální zadavatel Popis předmětu Platnost
smlouvy do
Smluvní hodnota
v Kč bez DPH
Možnost
přistoupení
dalšího
pověřujícího
zadavatele?
Možnost
přistoupení
dalšího
dodavatele?
Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM Ministerstvo vnitra Předmětem této rámcové dohody je poskytování:

 • Licencí softwarových produktů společnosti IBM.
 • Podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti IBM.
 • Licenčních balíků “Licenční balíky IIPAASTA”.
 • Předprodejního poradenství pro všechny Objednatele.
13. 5. 2025 nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 3.100.000.000,- Kč bez DPH. 3.100.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup
produktů VMware
Ministerstvo vnitra Rámcová smlouva – Poskytování:

 • poskytování nových licencí – VSphere:
  Základní serverová virtualizace
  (vSphere a její upgrady),
 • poskytování nové licencí – non vSphere:
  Produkty pro management, bezpečnost,
  správu mobilních zařízení, správu
  desktopu, nástroje pro vývoj aplikací,
  správu budování cloudů, virtualizaci
  sítí, storage a produkty vRealize
  (Networking and storage, operations –
  NSX,vSAN, vRrealize),
 • poskytování nových akademických
  licencí: Licence určené pro zákazníky z
  akademického prostředí

a další

3. 11. 2024 1.000.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup
produktů Cisco Systems
Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda – poskytování

 • Licencí ke všem programovým
  produktům Cisco Systems.
 • Podpory k produktům společnosti Cisco
  Systems.
 • Subskripcí k produktům společnosti
  Cisco Systems. Katalogových služeb
  typu “AS-Fixed”.Katalogových školících
  kreditů.
 • Bezplatného předprodejního
  poradenství pro všechny Objednatele.
11. 1. 2022 1.200.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup
produktů Microsoft
Ministerstvo vnitra Rámcová smlouva – Poskytování

 • Licencí softwarových produktů
  Microsoft na základě licenčních
  programů Enterprise vyjma produktu
  označovaného “Azure Monetary
  Commitment”.
 • Licencí softwarových produktů
  Microsoft na základě licenčních
  programů Select Plus.
 • Podpory Software Assurance na základě
  licenčních programů Enterprise a/nebo
  Select Plus.
 • Poskytování doprovodných bezplatných
  služeb dle ustanovení RS.
6. 12. 2022 4.600.000.000,- Kč Ne Ne
Centrální nákup ICT
komodit
Ministerstvo vnitra Dynamický nákupní systém

 • Průběžné realizace veřejných zakázek na
  centrální dodávky ICT komodit
  (stolních počítačů,
  plochých monitorů,
  přenosných počítačů, klávesnic a myší)
  dle aktuálních potřeb jednotlivých
  pověřujících zadavatelů, včetně jejich
  dopravy do místa plnění, včetně
  poskytování souvisejících servisních
  služeb, jakož i dalších souvisejících
  služeb a to dle Technických standardů
  ICT komodit vyhlášených ministrem
  vnitra.
26. 3. 2023 2.500.000.000,- Kč Ano Ano
Centrální nákup
produktů Oracle
Ministerstvo vnitra Dynamický nákupní systém –
poskytování

 • Poskytování služeb technické
  podpory v rámci programu Oracle
  Software Technical Support
 • Poskytování
  služeb technické podpory v rámci
  programu Oracle Hardware and
  Systems Support
 • Poskytování produktů typu Oracle
  Engineered SystemsPoskytování nových
  licencí k programovým prostředkům
  Oracle formou Cloud Subscription
30. 9. 2023 1.800.000.000,- Kč Ano Ano
Centrální nákup
produktů Oracle
Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda – Poskytování

 • Poskytování nových licencí k
  programovým prostředkům Oracle
  označovaných jako Oracle Technology
  Software, a to jako licencí v podobě Full
  Use licence, tedy licence platné pro plné
  použití bez aplikačního omezení.
 • Poskytování služeb technické podpory k
  výše zmíněným novým licencím v rámci
  programu Oracle Software Technical
  Support, přičemž jednoletá technická
  podpora je povinná.
 • Poskytnutí souvisejících služeb
  předprodejního poradenství
19. 1. 2024 900.000.000,- Kč Ne Ne

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.