05 Dub

Individuální elektronické nástroje

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

Následující tabulka uvádí certifikované elektronické nástroje, a to bez ohledu na rozsah certifikované funkčnosti. Pro detailnější přehled je k dispozici přehled rozsahu certifikace elektronických nástrojů certifikovaných dle ZZVZ.

 

Poskytovatel Elektronický nástroj Poznámka
Ministerstvo pro místní rozvoj Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/
QCM s.r.o. E-ZAK, X-EN https://www.ezak.cz/index.php
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
Tendersystems s.r.o. Tenderarena https://www.tenderarena.cz/rozcestnik.jsf?
NAR Marketing/Sentinet s.r.o. Josephine

Profily zadavatelů

PROEBIZ

https://josephine.proebiz.com/cs/

https://profily.proebiz.com/

https://proebiz.com/

OTIDEA a.s. zadavatel.cz/e-zakazky.cz https://www.zadavatel.eu/
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o. CENT http://www.osigeno.cz/
KDV CZECH v.o.s. Elektronický nástroj KDV https://www.kdv.cz/
eCENTRE, a.s Aukční SW eCentre, 2.2 https://ecentre.cz/
ANETE spol. s.r.o. FirstBuySale®, verze 2 https://www.anete.cz/firstbuysale/
RTS, a.s. x:tendr – profil zadavatele, verze 2 https://www.rts.cz/index.aspx
NWT a.s. Eveza https://www.eveza.cz/
ŠKODA ICT s.r.o. ŠKODA Aukční portál,  https://eaukce.skoda.cz
Severočeská vodárenská, a.s. EZVR https://vz.svs.cz/
GC Logix s.r.o. Athena https://www.nasprofil.cz/
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s PARC https://www.pxeaukce.cz/
YOUR SYSTEM, spol s r. o. eZakazky, https://www.e-zakazky.cz/verejne-zakazky
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what do rhino sex pills do maxsize male enhancement longer firmer getting shakes bam male enhancement reviews what are male enhancment xxl tiger king male enhancement sex during the week of placebo pills safe ways to lose weight while pregnant diet pill similar to adderall best diet pills to lose 20 lbs fast list of diet pills that work fast doctor weight loss pills go keto pills reviews how to make edible slime without marshmallows or gummy bears undefined gummies for weight loss where to buy weight loss pills what is the diet pill that expands in your stomach does black coffee make you lose weight pomegranate diet pills reviews diet pills make you crazy macro keto pills review does your feet shrink when you lose weight diet pills lori greiner diet gummy bears buzzfeed how much weight did beyonce lose in 22 days how do cbd gummies relax you are cbd jelly beans helpful for pain cannabis infused gummies plus uplift cannabis gummies leicester uk just cbd gummies for pain cannabis gummie bear recipe el patron cbd products cbdistillery relax cbd gummies chris ireland cbd products fx cbd gummies 300mg peak power cbd gummies customer service number boomer cbd products can cbd gummies get you stoned beat cbd tincture for pain hemp bomb gummies for anxiety cbd for energy and pain