24 Říj

Strategie elektronizace zadávání VZ 2011 – 2015

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 byla přijata na základě usnesení vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5. Vláda zároveň uložila příslušným ministrům a předsedům ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 se po ukončení účinnosti Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 stala novým strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek.

Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 bude obdobně jako v případě Národního plánu uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministru pro místní rozvoj bylo uloženo koordinovat realizaci Strategie prostřednictvím jím ustavené meziresortní řídící skupiny, předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie za předchozí kalendářní rok a zajistit zveřejnění tohoto usnesení a Strategie ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy bylo uloženo zavádět v návaznosti na realizaci Strategie elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti. Hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí bylo doporučeno zavádět v návaznosti na realizaci Strategie elektronické zadávání veřejných zakázek ve své působnosti.

Strategie elektronizace zadávání VZ 2011-2015

Usnesení vlády č. 5 ze dne 5. ledna 2011

Zprávy o plnění strategie elektronizace 2011 – 2015

V bodě II.2b) usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 vláda uložila ministru pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace Usnesení vlády
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2015
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2015
Usnesení vlády č. 422 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2015
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2014
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2014
Usnesení vlády č. 393 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2013
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2013
Usnesení vlády č. 331 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2013
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2012
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012 Usnesení vlády č. 354 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2011
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2011
Usnesení vlády č. 334 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2011


Další dokumenty schválené vládou ČR týkající se eProcurementu v ČR

Usnesení Vlády Popis
Usnesení vlády č. 628 Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání
Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury
pro elektronické zadávání veřejných zakázek
  • spuštění NEN do provozu
  • uložen úkol pro MMR zpracovat koncepci povinného využívání NEN
  • doporučení zadavatelům využívat NEN pro zadávání veřejných zakázek
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.