24 Říj

Zprávy o plnění Národního plánu

V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 se v bodě II.2b) ministru pro místní rozvoj ukládá předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku zprávu o plnění Národního plánu za předchozí kalendářní rok. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení Zprávy vládě vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.

5. Zpráva o plnění Národního plánu – 2010

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2010
Usnesení vlády č. 326 ke zprávě o NP za rok 2010

Příloha č. 1 – Strategie elektronizace

4. Zpráva o plnění Národního plánu – 2009

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2009
Usnesení vlády č. 309 ke Zprávě o plnění NP za rok 2009

Přílohy k usnesení vlády č. 309/2009

3. Zpráva o plnění Národního plánu – 2008

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2008
Usnesení vlády č. 574 ke Zprávě o plnění NP za rok 2008

Přílohy Zprávy o plnění NP za rok 2008

2. Zpráva o plnění Národního plánu – 2007

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2007
Usnesení vlády č. 412 ke zprávě o plnění NP za rok 2007

Přílohy ke zprávě o plnění NP za rok 2007

1. Zpráva o plnění Národního plánu – 2006

Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2006
Usnesení vlády č. 357 ke zprávě o plnění NP za rok 2006

Přílohy Zprávy o plnění NP za rok 2006

Další informace o dokumentech, které vznikly z realizace Národního plánu naleznete v části Realizace Národního plánu.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
t max male enhancement pills by primal force where can i get blue rhino pills quick erection pills in usa male enhancement testosterone pills top male enhancement pills canada tryvexan male enhancement pills erection pills without prescription male enhancement oil review best consumer rated male enhancement pills do sex pills actually work what is granite male enhancement pills best sex pills reviews on max performer how to make penis bigger gummies for erection what is the best CBD gummies for ed sex pills for man blue pills for erection top male enhancements pills top safe male enhancement pills royal honey side effects 711 erection pills prime male customer reviews too hard male enhancement does extenze show up on a drug test what the no 1 male enhancement pills omega 3 male enhancement non prescription erection pills canada instant hard male enhancement gummies for male enhancement male enhancement pill rhino invega male enhancement pills granite male enhancement pill thunder rock male enhancement lift male enhancement pills viagrow male enhancement pills over the counter erection pill reviews male enhancement testosterone booster where to buy male enhancement pills in stores CBD gummies for ed review