24 Říj

Legislativa a řídicí akty vlády

Evropské zadávací směrnice a aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici v sekci Legislativa.

Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu

Příloha č. 1 k usnesení č. 24
Příloha č. 2 k usnesení č. 24

Vláda České republiky na svém jednání dne 18. ledna 2016 přijala mj. usnesení č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu. Součástí usnesení jsou aktualizované Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR, které nahradí usnesení vlády č. 563/2011 a 930/2011. Tyto Minimální požadavky nabyly účinnosti dnem 18. ledna 2016 vyjma čl. V, písm. g) a čl. VI, písm. j), jež vstoupily v účinnost od 1. 1. 2017.

Usnesení rovněž plně zohledňuje dokumenty, které byly schváleny v souvislosti se zaváděním centrálních nákupů státu. Předložené dokumenty navrhují zachovat již zavedené resortní systémy centralizovaného zadávání a dále je rozvíjet. Schváleny byly tyto dílčí změny:

  1. Rozdělení kompetencí v rámci správy resortních systémů centralizovaného zadávání mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí v kontextu přípravy a realizace centrálních nákupů státu.  Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít i nadále gesci nad procesním nastavením resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů a související metodikou. Ministerstvo financí převezme gesci nad komoditami a související metodikou s centrálními nákupy státu. Dále bude Ministerstvo financí spravovat seznam ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací a seznam výjimek z resortních systémů centralizovaného nakupování schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným členem vlády.
  2. Výjimky z resortního systému centralizovaného nakupování budou schvalovány v rámci resortu příslušným členem vlády.
  3. Od roku 2017 bude Ministerstvo financí zpracovávat jednu souhrnnou zprávu, která bude zahrnovat výsledky resortních systémů centralizovaného zadávání i centrálních nákupů státu. První souhrnná zpráva bude zpracována za rok 2016. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly realizovány žádné centrální nákupy státu, zpráva za rok 2015 bude obsahovat údaje pouze o resortních systémech centralizovaného zadávání, a proto ji zpracuje a do 30. 4. 2016 předloží vládě Ministerstvo pro místní rozvoj.

Z usnesení vlády nevyplývají ústředním orgánům státní správy ani jejich podřízeným organizacím žádné dodatečné finanční, personální nebo organizační náklady. Úpravy mají za cíl uvést do souladu řídící dokumenty s aktuálním stavem v oblasti centralizovaného zadávání a omezit nadbytečné administrativní úkony.

Usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020

Příloha k usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 913

Vláda svým usnesením ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 schválila níže uvedené dokumenty:

Informace o stavu příprav centrálního nákupu státu zpracovaná Ministerstvem financí jako gestorem centrálního nákupu státu (informace o zahájení činnosti 5 komoditních standardizačních skupin a nadresortní koordinační skupiny, jejichž členy jsou zástupci všech 14 resortů, informace o průběžných výsledcích pilotního projektu nadresortní spolupráce při zadávání)

Návrh rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020 (harmonogram přípravy společných technických standardů, harmonogram přípravy nadresortních veřejných zakázek) zpracovaný komoditními standardizačními skupinami a projednaný a schválený nadresortní koordinační skupinou

Zhodnocení fungování a účinnosti resortních systémů centralizovaného zadávání zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí

Informace o zajištění technického řešení IT podpory centrálního nákupu státu zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 289 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu

Příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 289

Usnesením vlády č. 289/2015 byl schválen seznam komodit určených pro standardizaci v rámci centrálního nákupu a pravidla centrálního nákupu státu na bázi dobrovolnosti realizovaného Ministerstvem financí. Standardizace komodit bude zpracována formou meziresortních skupin. Pro standardizaci jsou navrženy  následující  skupiny komodit: ICT komodity, vozový park a pohonné hmoty, kancelářské potřeby, kancelářská technika, energie a správa budov a doprava a ubytování. Jedná se o rámcový výčet komodit – závazný technický standard se může týkat pouze některých součástí či předmětů z daných kategorií komodit.


Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

Příloha UV č. 924 – Informace o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

Usnesením vlády č. 924/2014 bylo uloženo Ministerstvu financí zahájit přípravu centrálního nákupu na úrovni státní správy. Tato příprava spočívá v tvorbě vzorových nákupních postupů, seznamu vybraných komodit a jejich doporučených standardů ve spolupráci s ostatními resorty a přípravě harmonogramu centrálně zadávaných veřejných zakázek pro období 2016 – 2020. Dále pak bylo Ministerstvu financí uloženo zajistit ve spolupráci s MMR technické řešení IT podpory centrálního nákupu státu.ZRUŠENO
Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 563/2011

Analýza možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
Analýza možnosti centralizovaného zadávání

Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Minimální požadavky

Usnesením vlády č. 563/2011 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno výkonem role správce centralizovaného zadávání veřejných zakázek v České republice. Zároveň byly schváleny minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek (příloha daného usnesení), kde jsou mimo jiné stanoveny pravomoci a odpovědnosti správce centralizovaného zadávání, pravomoci a odpovědnosti řídících subjektů a také požadavky na ustanovení a fungování resortních systémů centrálního zadávání.


Přehled plnění usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek:

Seznam ÚOSS a podřízených organizací – RS CZ (aktualizováno ke dni 15. 8. 2015)

Zpracováním seznamu ústředních orgánů státní správy, jimi řízených organizačních složek státu a právnických osob, které jsou zřízeny ústředními orgány státní správy nebo v nichž mají ústřední orgány státní správy majetková práva nebo v nichž vykonávají vliv na řízení, které jsou veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byl splněn bod IV. 1a) usnesení vlády č. 563/2011.

Výjimky z RS CZ schválené vládou (stav ke dni 12. 3. 2014)


ZRUŠENO
Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Usnesení vlády č. 930/2011

Příloha usnesení vlády č. 930/2011 – III / část 1
Příloha usnesení vlády č. 930/2011 – III / část 2

Přijetím usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 byl splněn bod IV. 1b) usnesení vlády č. 563/2011.

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.