24 Říj

Legislativa a řídicí akty vlády

Evropské zadávací směrnice a aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici v sekci Legislativa.

Usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu

Příloha č. 1 k usnesení č. 24
Příloha č. 2 k usnesení č. 24

Vláda České republiky na svém jednání dne 18. ledna 2016 přijala mj. usnesení č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu. Součástí usnesení jsou aktualizované Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR, které nahradí usnesení vlády č. 563/2011 a 930/2011. Tyto Minimální požadavky nabyly účinnosti dnem 18. ledna 2016 vyjma čl. V, písm. g) a čl. VI, písm. j), jež vstoupily v účinnost od 1. 1. 2017.

Usnesení rovněž plně zohledňuje dokumenty, které byly schváleny v souvislosti se zaváděním centrálních nákupů státu. Předložené dokumenty navrhují zachovat již zavedené resortní systémy centralizovaného zadávání a dále je rozvíjet. Schváleny byly tyto dílčí změny:

  1. Rozdělení kompetencí v rámci správy resortních systémů centralizovaného zadávání mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí v kontextu přípravy a realizace centrálních nákupů státu.  Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít i nadále gesci nad procesním nastavením resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů a související metodikou. Ministerstvo financí převezme gesci nad komoditami a související metodikou s centrálními nákupy státu. Dále bude Ministerstvo financí spravovat seznam ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací a seznam výjimek z resortních systémů centralizovaného nakupování schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným členem vlády.
  2. Výjimky z resortního systému centralizovaného nakupování budou schvalovány v rámci resortu příslušným členem vlády.
  3. Od roku 2017 bude Ministerstvo financí zpracovávat jednu souhrnnou zprávu, která bude zahrnovat výsledky resortních systémů centralizovaného zadávání i centrálních nákupů státu. První souhrnná zpráva bude zpracována za rok 2016. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly realizovány žádné centrální nákupy státu, zpráva za rok 2015 bude obsahovat údaje pouze o resortních systémech centralizovaného zadávání, a proto ji zpracuje a do 30. 4. 2016 předloží vládě Ministerstvo pro místní rozvoj.

Z usnesení vlády nevyplývají ústředním orgánům státní správy ani jejich podřízeným organizacím žádné dodatečné finanční, personální nebo organizační náklady. Úpravy mají za cíl uvést do souladu řídící dokumenty s aktuálním stavem v oblasti centralizovaného zadávání a omezit nadbytečné administrativní úkony.

Usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020

Příloha k usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 913

Vláda svým usnesením ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 schválila níže uvedené dokumenty:

Informace o stavu příprav centrálního nákupu státu zpracovaná Ministerstvem financí jako gestorem centrálního nákupu státu (informace o zahájení činnosti 5 komoditních standardizačních skupin a nadresortní koordinační skupiny, jejichž členy jsou zástupci všech 14 resortů, informace o průběžných výsledcích pilotního projektu nadresortní spolupráce při zadávání)

Návrh rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020 (harmonogram přípravy společných technických standardů, harmonogram přípravy nadresortních veřejných zakázek) zpracovaný komoditními standardizačními skupinami a projednaný a schválený nadresortní koordinační skupinou

Zhodnocení fungování a účinnosti resortních systémů centralizovaného zadávání zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí

Informace o zajištění technického řešení IT podpory centrálního nákupu státu zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 289 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu

Příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2015 č. 289

Usnesením vlády č. 289/2015 byl schválen seznam komodit určených pro standardizaci v rámci centrálního nákupu a pravidla centrálního nákupu státu na bázi dobrovolnosti realizovaného Ministerstvem financí. Standardizace komodit bude zpracována formou meziresortních skupin. Pro standardizaci jsou navrženy  následující  skupiny komodit: ICT komodity, vozový park a pohonné hmoty, kancelářské potřeby, kancelářská technika, energie a správa budov a doprava a ubytování. Jedná se o rámcový výčet komodit – závazný technický standard se může týkat pouze některých součástí či předmětů z daných kategorií komodit.


Usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 924 k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

Příloha UV č. 924 – Informace o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

Usnesením vlády č. 924/2014 bylo uloženo Ministerstvu financí zahájit přípravu centrálního nákupu na úrovni státní správy. Tato příprava spočívá v tvorbě vzorových nákupních postupů, seznamu vybraných komodit a jejich doporučených standardů ve spolupráci s ostatními resorty a přípravě harmonogramu centrálně zadávaných veřejných zakázek pro období 2016 – 2020. Dále pak bylo Ministerstvu financí uloženo zajistit ve spolupráci s MMR technické řešení IT podpory centrálního nákupu státu.ZRUŠENO
Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 563/2011

Analýza možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
Analýza možnosti centralizovaného zadávání

Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
Minimální požadavky

Usnesením vlády č. 563/2011 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno výkonem role správce centralizovaného zadávání veřejných zakázek v České republice. Zároveň byly schváleny minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek (příloha daného usnesení), kde jsou mimo jiné stanoveny pravomoci a odpovědnosti správce centralizovaného zadávání, pravomoci a odpovědnosti řídících subjektů a také požadavky na ustanovení a fungování resortních systémů centrálního zadávání.


Přehled plnění usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek:

Seznam ÚOSS a podřízených organizací – RS CZ (aktualizováno ke dni 15. 8. 2015)

Zpracováním seznamu ústředních orgánů státní správy, jimi řízených organizačních složek státu a právnických osob, které jsou zřízeny ústředními orgány státní správy nebo v nichž mají ústřední orgány státní správy majetková práva nebo v nichž vykonávají vliv na řízení, které jsou veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byl splněn bod IV. 1a) usnesení vlády č. 563/2011.

Výjimky z RS CZ schválené vládou (stav ke dni 12. 3. 2014)


ZRUŠENO
Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Usnesení vlády č. 930/2011

Příloha usnesení vlády č. 930/2011 – III / část 1
Příloha usnesení vlády č. 930/2011 – III / část 2

Přijetím usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 byl splněn bod IV. 1b) usnesení vlády č. 563/2011.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
engorged male enhancement pills magnum pump male enhancement extenze pills what do they do which male enhancement really works vigorasm male enhancement gummies male enhancement pills that make you last longer male enhancement pill happy passengers v shot male enhancement reviews extenze dietary supplement male enhancement top gun erection pills get inches male enhancement best fast acting male enhancement can you take testosterone pills with fat burners how do actors lose weight fast for roles where can i buy nano slim diet pills do slimming gummies work do you lose weight with sono bello detox body to lose weight does wegovy work better than saxenda hiw does wegovy work best bread to lose weight twin slim 30 diet pills how to lose a lot of weight in a month is keto advanced weight loss pills safe menopause weight gain how to lose can you buy keto pills in stores does keto gummy really work how much keto pills cost black coffee suppresses appetite diet pills made me gain weight how many mg gummies thc full spectrum cbd effects do mushroom gummies have thc cbd gummies morgantown wv count kustoms cbd gummies colorado hemp cbd gummies essential health benefits pf cbd summer valley cbd gummies for sale rejuvenate cbd gummies pure organic hemp extract 300mg thc 0 gummy