Legislativa

V menu naleznete v sekci Legislativa v části Národní legislativa úplné aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupily v účinnost dne 1. října 2016.

Druhou část menu (Evropská legislativa) pak tvoří evropské zadávací směrnice včetně novel a s nimi související nařízení Komise.

Od 1. 10. 2016 je zadávání veřejných zakázek a koncesí upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účelem tohoto zákona je komplexně upravit oblast veřejného investování v České republice, a to zejména v návaznosti na předpisy práva EU v této oblasti.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
  • flexibilita podlimitního režimu
  • odstranění zbytečné administrativy
  • posílení odpovědnosti zadavatele
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
blue male enhancement capsule male libido meds male enhancement boxers viagra after a stroke male butt enhancment taking penis enlargement pills male enhancement surgery mn male enhancement surgery prices mx male enhancement ingredients viagra gel price x male enhancement pill what doctor does a man see for erectile dysfunction not again she said male enhancement pills maasai tribe penis enlargement penis enlargement surgery doctor near me does creatine help sexual performance vitamin c penis enlargement how to treat premature ejaculation home remedies what is the best supplement to help lose weight trim life keto diet pills review of keto plus diet pills how to lose weight in late 30s how to lose lexapro weight gain did kyle richards lose weight how to lose weight on the treadmill how to lose weight but keep butt before and after diet pills banned diet pills list how did christine brown lose weight shark tank complete keto pill how to lose weight in stomach and gain booty what are the gummies that help you lose weight fish oil pills belly fat results can you take diet pills while on depakote keto bhb 800 pills dragons den uk keto pills green tea fat burner weight loss pills what is the shark tank brand keto diet pill where can i buy keto burn pills do any of the keto pills really work