13 Lis

Archiv metodických pokynů k ZVZ

ARCHIV – dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  V současné době je stránka ve výstavbě, v nejbližší době budou publikovány  aktuální metodiky, resp. metodické pokyny.

V souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byly zpracovány metodiky zadávání (veřejných) zakázek. Metodiky se zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Důležité dokumenty jsou k dispozici také v rámci Aktualit nebo v rámci záložky Stanovisek, v obou případech dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Na Portálu lze najít důležité aktualizované dokumenty, vyjadřující se k podstatným změnám, vyplývajícím z novely zákona o veřejných zakázkách  č. 55/2012 Sb.


Seznam metodických pokynů dostupných na Portálu o veřejných zakázkách
Metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek
Metodické stanovisko – k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb. – AKTUALIZOVÁNO, účinnost od 15. 12. 2012

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele – AKTUALIZOVÁNO, (účinnost od 1. srpna 2015)

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele  (účinnost od 1. 11. 2014 do 31. července 2015)

Metodický postup pro Seznam kvalifikovaných dodavatelů a šablony dokumentů
Metodický postup pro Systém certifikovaných dodavatelů a šablony dokumentů
Metodický postup pro RKS a formulář pro zápis
   Metodické pokyny k doručování prostřednictvím datových schránek
Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení –  AKTUALIZOVÁNO, duben 2013
Hospodárnost, efektivnost a účelnost při zadávání veřejných zakázek
Sborník autorských textů Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek
Centralizované zadávání veřejných zakázek
Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání
Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb
Číselník NIPEZ
Metodický pokyn k používání číselníku NIPEZ v praxi
Elektronická tržiště veřejné správy
Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště Zadavatelem ve vztahu k Základním a Aditivním službám
Zákon o koncesních smlouvách
Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Metodický postup pro elektronické katalogy
Metodický postup pro elektronické katalogy – minimální obsahové náležitosti
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement pill with one year guarantee can you drink alcohol with sex pills magnum gold 24k sexual enhancement pills 1 count reviews over the counter male enhancement gnc do statins help with erectile dysfunction woody male enhancement pills usa black gold effect 100 sex pill enhancer male enhancement pill gave me the shakes male enhancer how long does alpha male enhancement work how do i lose weight with an underactive thyroid slacker 3 diet pills xcel advanced diet pills does lycopene help you lose weight the miracle pill for weight loss how to lose weight fast with protein shakes keto pure trim pills diet pills that curb your appetite best diet pill to jumpstart weight loss lose weight on nexplanon best diet pills to buy in colorado tru fuel keto pills buy cbd fruit gummies best deal on cbd gummies are cannabis gummies efficient sublingual cbd gummies wichita ks yummies thc gummies thc gummies sugar free 5mg thc 5mg cbd gummies can you get high from hemp gummy bears golden harvest cbd gummies thc edlbles gummie maker 200mg cbd for arthritis pain joy organics organic cbd gummies best cbd skin care products pomegranate cbd gummies cbd for panic attacks and anxiety sugar free cbd sleep gummies cbd thc dosage arthritic pain cbd products for sciatica