13 Lis

Archiv metodických pokynů k ZVZ

ARCHIV – dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  V současné době je stránka ve výstavbě, v nejbližší době budou publikovány  aktuální metodiky, resp. metodické pokyny.

V souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byly zpracovány metodiky zadávání (veřejných) zakázek. Metodiky se zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Důležité dokumenty jsou k dispozici také v rámci Aktualit nebo v rámci záložky Stanovisek, v obou případech dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Na Portálu lze najít důležité aktualizované dokumenty, vyjadřující se k podstatným změnám, vyplývajícím z novely zákona o veřejných zakázkách  č. 55/2012 Sb.


Seznam metodických pokynů dostupných na Portálu o veřejných zakázkách
Metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek
Metodické stanovisko – k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb. – AKTUALIZOVÁNO, účinnost od 15. 12. 2012

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele – AKTUALIZOVÁNO, (účinnost od 1. srpna 2015)

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele  (účinnost od 1. 11. 2014 do 31. července 2015)

Metodický postup pro Seznam kvalifikovaných dodavatelů a šablony dokumentů
Metodický postup pro Systém certifikovaných dodavatelů a šablony dokumentů
Metodický postup pro RKS a formulář pro zápis
   Metodické pokyny k doručování prostřednictvím datových schránek
Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení –  AKTUALIZOVÁNO, duben 2013
Hospodárnost, efektivnost a účelnost při zadávání veřejných zakázek
Sborník autorských textů Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek
Centralizované zadávání veřejných zakázek
Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání
Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb
Číselník NIPEZ
Metodický pokyn k používání číselníku NIPEZ v praxi
Elektronická tržiště veřejné správy
Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště Zadavatelem ve vztahu k Základním a Aditivním službám
Zákon o koncesních smlouvách
Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Metodický postup pro elektronické katalogy
Metodický postup pro elektronické katalogy – minimální obsahové náležitosti
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
mens miracle health male enhancement sex drive boost pills how to use akarkara for male in enhancement methods does gingo biloba help sex drive epic male enhancement free trial list of foods to enhance sexuality for males rlx review male enhancement review what are the best sex pills 10 minute belly fat burner keto gummies kelly clarkson used supplement stack weight loss most reliable weight loss supplement best seeds that burn belly fat where to buy cyrixs apple cider vinegar gummies nad supplement weight loss paula deen keto gummies how can i buy cbd gummies does cbdmd gummies have thc is cbd products legal in south carolina cbd gummies what does it do is cbd gummies a blood thinner lyft cbd gummies prices how much is cbd gummies for pain best skin care product cbd is cbd gummies harmful dr pain relief cbd difference between hemp and thc gummies blue moon cbd gummies reviews ceremony cbd products cbd actual benefits delta 9 gummies nausea pharmasutical edibles menu gummy bear 100 mg thc are cbd products assayed highest mg cbd gummies koi delta 8 thc gummies review natures boost cbd gummies quit smoking cbd for anxiety relief cbd shipping products melatonin free cbd gummies how many hemp gummies can you eat