29 Pro

Změny finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, bylo novelizováno.

Od 1. 1. 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek následující finanční limity:

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky činí
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek („zákona“); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v níže uvedených případech
5 944 000 Kč pro zadavatele podle
§ 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení
§ 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona
§ 4 odst. 2 zákona
§ 4 odst. 5 zákona
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby činí
3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona
5 944 000 Kč pro zadavatele podle
§ 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona
§ 4 odst. 2 zákona
§ 4 odst. 5 zákona
11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany nebo bezpečnosti
149 224 000 Kč pro koncese
20 172 000 Kč, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona
26 897 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 149 224 000 Kč

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky, činí
2 151 000 Kč v případě dodávek nebo služeb
26 897 000 Kč v případě stavebních prací

Změny finančních limitů byly provedeny nařízením vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cbd male enhancement gummies amazon figgs male enhancement packet what can i take to help erectile dysfunction no prescription ed pills tony stewart and dr phil male enhancement supercharge male enhancement pills uk gummy penis enlargement male enhancement pills meaning does centrum help erectile dysfunction does masturbating helps reduce premature ejaculation does beer help erectile dysfunction gas station dick pills enhancement sex pills x10 what does it mean best vitamins to help erectile dysfunction where to buy anamax male enhancement best pills for sex endurance libido max male natural herbs for male enhancement who gets diet pill abuse reament inducing lactation to lose weight is there an over the counter appetite suppressant exercise before bed to lose weight best weight loss gummies fda approved lemon water suppress appetite what to eat on keto pills can you lose weight on a high fat diet workout plan to lose weight and build muscle female weight loss pills as seen on tv where can i buy keto pills diet pills while trying to conceive live green hemp gummies review cbd gummies for pcos 500mg hemp gummies what does full spectrum cbd mean cannabis gummy worm recipe cbd gummies for diabetics cbd for sleep and anxiety gummies thc soda vs gummy bears thc gummies what to know can you get high off of hemp gummies